Alle kommuner med færre enn 50.000 innbyggere presterer under gjennomsnittet, mens kommuner med flere enn 50.000 ligger klart over gjennomsnittet. Det viser en analyse av nasjonale prøver i 2007.

Forskjellen kan i stor grad forklares ved elevenes sosiale bakgrunn.

— Vi vet at barn av foreldre med høy utdanning presterer bedre enn barn av foreldre med lav utdanning. Og i små kommuner er det gjennomgående lavere utdanningsnivå enn i store kommuner. Den effekten slår inn, sier Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet.

- Må snu utviklingen

Unntaket fra regelen er Oslo. Oslo-elevene gjør det bedre også etter at det er kontrollert for sosial bakgrunn.

Skarheim mener de små kommunene selv må ta ansvar for å snu utviklingen.

— Hvis man som liten kommune ikke griper tak i dette, vil forskjellene forsterke seg, sier han.

Funnene ble i dag offentliggjort i Utdanningsspeilet, som er Utdanningsdirektoratets analyse av grunnopplæringen i Norge.

Store skoler bedre

Publikasjonen sammenstiller forskning, statistikk og analyser, og viser blant annet at det blir stadig flere store skoler i Norge. Over halvparten av elevene i grunnskolen går nå på skoler med minst 300 elever.

— Elevene presterer bedre på store skoler i store kommuner. Det kan være den samme effekten som slår inn, med foreldrenes utdanningsnivå. Men større enheter har også bedre forutsetninger for effektiv ledelse og bredere kompetanse, sier Skarheim.

Undersøkelsene viser også at elevtallet i grunnskolen nå er på vei nedover, etter flere års økning.

Færre helsearbeidere

For videregående opplæring er tallene stabile, men tendensen viser at færre velger helse- og sosialfag og, som BT tidligere har meldt, yrkesfag.

— Det er helt klart bekymringsverdig. Der må både skoler og fremtidige arbeidsgivere gjøre jobben sin. Elevenes valg er en kombinasjon av skolenes tilbud og - ikke minst - hvilke muligheter de har etterpå, sier Skarheim.

Kun halvparten av skolene oppfyller kravene i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

— Det er overhodet ikke bra. Vi synes jo at skolene må følge kravene som gjelder ellers i samfunnet. Dette er kommunenes ansvar, sier Skarheim.

Det norske gjennomsnittet i lesing er fortsatt under snittet for OECD-landene.

Stemmer funnene i undersøkelsen med dine erfaringer? Diskuter saken her!

UTDANNINGSDIREKTORATET