I 2010 iverksettes nye grenseverdier for luftforurensning. Hadde disse grensene vært gyldige i dag, hadde Bergen gjort klare overtramp.

— Vi har eksperter som jobber med dette nå, og skal ha klar en rapport med tall og tiltak til høsten, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen.

Selv om svevestøv er et problem i Bergen, ligger tettheten under grenseverdien i forurensningsforskriften. Utslippene av derimot, nitrogendioksid (NO2) må reduseres før 2010 for å være lovlige.

Kan bli bøter

– Vi har klart ut redusere CO2-utslippene, men kan komme til å få problemer med NOx-utslipp. Det er veldig giftig, ikke særlig hyggelig og vi må ta grep om det. Det har kommet flere biler i Bergen, og fjellene rundt byen skaper også dette inversjonslokket med forurensing som vi ofte kan se om vinteren, sier Iversen.

Hun er klar over at kommunen risikerer å bli bøtelagt på grunn av luftkvaliteten.

– Ja, dette er også et rent økonomisk spørsmål, men først og fremst helsemessig og samfunnsøkonomisk.

Ikke bare enkelt

NO2-utslippene stammer i hovedsak fra veitrafikk.

– Det er utfordrende å redusere disse utslippene. Piggdekkavgift, lavere fartsgrense og feiing av veibanen reduserer svevestøvet, men har ikke effekt på NO2-utslippene, sier Anne Gislerud, rådgiver i Statens forurensningstilsyn (SFT) til bt.no.

– Hva kan kommunen gjøre?

– For at kommunene skal få flere virkemidler til disposisjon holder Samferdselsdepartementet på å utrede om kommunene skal ha hjemmel i veitrafikkloven til å etablere lavutslippssoner hvor en stiller spesielle krav til tungtransport som kjører inn i sonen. Ny teknologi i bilene reduserer også utslippene. Der bør kommunen for eksempel stille krav til utslippene fra transport, eksempelvis i hjemmesykepleien og i anbudsrunder om entreprenørarbeid.

– Må få bilene bort

– Vi må stoppe bilene lengre utenfor sentrum enn det blir gjort i dag. Ute i bydele vil vi ha «park and ride»-løsninger hvor en parkerer bilen, og bruker kollektivtransport det siste stykket. Da blir det også lettere for kollektivtrafikken å komme seg frem i sentrum, sier Iversen.

Hun mener det må gjøres tiltak på veldig mange områder for å nærme seg regelverket om luftforurensning.

– Det er også en del unødvendig tungtransport i sentrum. På Dokken lastes mye gods fra bil til bil. Dette er ikke havnerelatert og må raskest mulig flyttes til Arnadalen, eller andre områder.

Et annet tiltak er redusert trafikk fra bossbiler når det installeres bossug i sentrum.

– Kommer NO2-utslippene under grenseverdiene i 2010 med disse tiltakene?

– Hvis alt dette gjennomføres har vi i hvert fall en mulighet til å nærme oss, sier byråden.

Plagsomt

Ifølge Folkehelseinstituttet vil rundt 15 prosent av befolkningen være «meget plaget» av forurensningen, når konsentrasjonen av nitrogendioksid når grenseverdien på 40 (µg/m3 årsmiddelverdi). I fjor var denne verdien for Bergen 47.

Nitrogendioksid har gitt små reduksjoner i lungefunksjon hos forsøkspersoner med en mild form for astma, kommer det frem i en rapport som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet, Statens for-urensningstilsyn (SFT) og Transportøkonomisk institutt.

Nitrogenforbindelser som kommer med luft eller nedbør kan gi overgjødsling på land, i ferskvann og i kyst- og havområder. Ifølge SFT er overgjødsling et betydelig problem som blant annet fører til uønsket algeoppblomstring i sjøen.

Sjekk oppdaterte målinger av luftkvaliteten i Bergen.

Disse står for NO2-utslippene i Bergen:

Overskridelser av grenseverdien i forskriften for svevestøv (PM10):

Kommune Antall dager forskriftens bestemmelser om svevestøv ble brutt i 2005* Antall dager forskriftens bestemmelser om svevestøv ble brutt i 2006
Rana 24 52
Trondheim 8 46
Oslo 16 17
Drammen 12 13
Lillehammer 10 2
Ålesund Ikke sannsynlig 0
Grenland Mulig overskridelse 0
Bergen 0 0
Kristiansand 0 0
Stavanger 0 0
Tromsø 0 0

Kilde: SFT

Overskridelser av grenseverdiene i forskriften (timegjennomsnitt og årsgjennomsnitt) for nitrogendioksid (NO2) som gjelder fra 2010:

Kommune Antall timer over forskriftens bestemmelser om NO2 som gjelder fra 2010* Årsmiddelverdi for NO2 som gjelder fra 2010 (40 µg/m3)
Oslo 93 52
Trondheim 0 55
Drammen 77 57
Lillehammer 0 29
Ålesund 0 39
Grenland 0 29
Bergen 0 47
Kristiansand 0 26
Stavanger 0 40
Tromsø 0 34

Kilde: SFT

Sunde, Helge