Odfjell Drilling er et av selskapene som gleder seg.

— Vi har fra regjeringspartienes side innsett at de berørte rederiene har svært gode grunner for å få gunstige overgangsordninger, sier Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til Bergens Tidende.

Det er i finanskomiteens arbeid med det reviderte nasjonalbudsjettet at de tre regjeringspartiene - i samråd med de berørte statsråder – er kommet på nye tanker. I Bergen vil ledelsen og eierne i en rekke drillselskaper ha grunn til å trekke et lettelsens sukk.

Enkelte ville ha fått flere hundre millioner kroner i plutselig skatteskjerpelse hvis ikke myndighetene ombestemte seg.

— For oss i Odfjell Drilling er dette meget positive nyheter. Vi har ønsket å få slike overgangsordninger, ut fra konkurransehensyn og behovet for forutsigbarhet. Men vi må nok avvente statsbudsjettet til høsten før vi vet mer konkret hva vi har i vente, sier adm. direktør Ketil Lenning i Odfjell Drilling. Det er EUs nye og strengere vilkår for statsstøtte til sjøtransport som har satt bl.a. norske riggselskaper i klemme. De nye retningslinjene går ut på at selskaper som eier borerigger, produksjonsskip og andre flyttbare installasjoner i oljevirksomheten, ikke lenger kan nyte godt av den særskilte ordningen for rederibeskatning.

Kristelig Folkepartis finanspolitiske talsmann, Ingebrigt S. Sørfonn, gir denne begrunnelsen for snuoperasjonen:

— Vi i regjeringspartiene har innsett at riggselskapene vil få en urimelig skattebelastning hvis vi ikke lager romslige overgangsordninger, slik bl.a. Norges Rederiforbund har ivret for. Det er utarbeidet regneeksempler som viser at et selskap som driver i Nordsjøen lett kan få en merbelastning på 400 millioner kroner i året hvis den nye skatteordningen trer i kraft med full effekt fra kommende årsskifte, sier Sørfonn.

Norges Rederiforbund nølte ikke med å reagere da regjeringen i midten av mai la frem det reviderte nasjonalbudsjettet, der nye skatteregler ble bebudet. Forbundet ba om overgangsregler for å unngå at egenkapitalen i selskapene ble svekket.

— Vi ser selvsagt positivt på at regjeringspartiene nå ser ut til å ha snudd i denne saken og går inn for overgangsregler, slik vi har bedt om, sier direktør Arvid Gusland i Rederiforbundet etter å ha fått opplest Sørfonns kommentar.