— Dette er den første investeringen. Så mye regner vi med det vil koste å gi landets tunge rusmisbrukere et verdig tilbud, mener Erling Pedersen, leder for Bergensklinikkene og Fagrådet innen Rusfeltet i Norge.

I sin straksplan redegjør Fagrådet for hvordan de mener rusmilliarden skal fordeles: Kartlegging: En omfattende kartlegging av tunge rusmisbrukere i landets 50 største kommuner. Det skal også utarbeides handlingsplaner i disse kommunene.Pris: 50 millioner kroner. Lavterskeltilbud: Det skal etableres ressurssentre i de 25 største byene. Her skal rusmisbrukere få medisinsk behandling og mulighet til arbeid og utdannelse. Kirkens Bymisjon og Bergensklinikkene har allerede søkt om midler til et slikt senter i Bergen.Pris: 140 millioner kroner. Motiveringsklinikker: Slike er i dag mangelvare. Motiveringsklinikkene skal være en mellomstasjon før misbrukerne tar fatt på behandlingen. Fagrådet foreslår at det opprettes klinikker med totalt 125 plasser i de fem største byene.Pris: 80 millioner kroner. Bokollektiv: Rusmisbrukere skal slippe å vente på skikkelige botilbud. Dårlige hospitser skal vekk. Fagrådet ønsker 400 bokollektivplasser i de 25 største byene. Pris: 250 millioner kroner. Kriseplasser for avrusning: Det finnes knapt kriseplasser i dag. Rusmisbrukere må ofte vente i flere måneder før de kan ta fatt på behandling. Fagrådet ønsker 100 plasser fordelt på de 25 største byene.Pris: 110 millioner kroner. Oppfølgingsstillinger: Noen skal hjelpe rusmisbrukere å slå opp byråkratdører. Det skal opprettes 100 nye stillinger til å følge opp narkomane.Pris: 25 millioner kroner. Utekontakter: Det skal opprettes 200 nye utekontaktstillinger i de 50 største kommunene. Pris: 50 millioner kroner. Nasjonalt formidlingskontor: I dag står mange behandlingsplasser tomme på tross av at det er enorm etterspørsel. Problemet skyldes at enkelte fylkeskommuner ikke har råd til å sende sine rusmisbrukere ut av fylket.Fagrådet foreslår at det opprettes et sentralt kontor som skal koordinere behandling på tvers av fylkesgrensene. Det skal også opprettes 200 nye behandlingsplasser.Pris: 110 millioner kroner.

Rusmiddelpolitisk tiltaksråd: Det skal opprettes et nasjonalt tiltaksråd som skal overvåke og koordinere innsatsen for rusmisbrukere.Pris: 30 millioner kroner. Stortingets 13 punkter: I straksplanen har Fagrådet også tatt med de 13 punktene Stortinget sendte til sosialministeren i 1999. Her legger man blant annet opp til å styrke metadonbehandlingen.Pris: 120 millioner kroner.