Er det etterretning som tilsier at de har tatt liv, deltatt i tortur eller har de våpen— og bombekunnskap?

Dette er blant kriteriene PST bruker når de rangerer hjemvendte fremmedkrigere fra Syria og Irak, skriver Aftenposten.

Hjemkomsten til de som har deltatt i kamphandlinger i Syria og Irak er den største terrortrusselen mot Norge, ifølge myndighetene.

Den også og hovedgrunnen til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) menerterrortrusselen mot Norge er skjerpet.

Vurderes ved hjemkomst

Nå snakker PST-sjef Benedicte Bjørnland for første gang åpent om hvordan sikkerhetstjenesten gjør en «intensjons— og kapasitetsvurdering» av de hjemvendte fremmedkrigerne.

Målet er blant annet å finne ut hvor stor fare de utgjør.

Så langt har minst 50–60 personer reist til Syria og Irak. Ifølge PST drar stadig nye personer fra hele Norge.

15 personer fra Norge er det siste året blitt siktet etter terrorloven. Mange av dem er fortsatt i Syria eller Irak.

— Når de er ute på reise og befinner seg hovedsakelig i Syria og Irak, utgjør de ikke en direkte trussel. Det er ved hjemkomst vi er spesielt bekymret.

- Hva konkret består den bekymringen og trusselen i?

— Vi har ikke grunn til å tro at alle som reiser til Syria og Irak, kommer til å ende opp som terrorister på bakken der, eller at de kommer tilbake som terrorister. Men vi tror, med utgangspunkt blant annet i forskning, at en liten del av dem kommer til å returnere med en intensjon og kapasitet til å gjøre en voldelig, ekstrem handling, sier Bjørnland.

— Personer som returnerer fra Syria og Irak som vi vet om, og som vi har hatt grunn til å tro har vært i kontakt med eller har slåss sammen med for eksempel terroristgruppene Jabhat al-Nusra eller IS, vil vi gjøre en intensjons- og kapasitetsvurdering av.

Rangerer personene

- Hva innebærer en slik vurdering?

- Med utgangspunkt i forskningsbaserte kriterier, uten at vi kan si at det er en vanntett oppskrift, rangerer vi personene med tanke på å se om dette er personer som virkelig bør få tett oppfølging.

- Hvilke kriterier rangerer dere etter?

— I sin helhet vil dette være gradert, men det kan for eksempel være: Hvem har de slåss sammen med? Vet vi at de har tilegnet seg kunnskap om våpen og eksplosiver? Er det etterretning som tilsier de har tatt liv? Har de deltatt i tortur? Det er noen av de kriteriene vi vil se etter.

- Hvor mange personer er i kategorien som blir rangert?

— Jeg kan ikke si noe tall, bortsett fra at de som returnerer vil vi regelmessig gjøre en type rangering av. Dette er etterretning, uverifisert informasjon som vi sitter på og som vi hele tiden arbeider med. Har vi grunn til å starte etterforskning? Dersom vi mener det er rimelig grunn til å starte etterforskning basert på straffeprosesslovens bestemmelser, så vil vi gjøre det.

Tvangsmidler og rettslige kjennelser

- Så en pågripelse er også en del av en slik rangeringsprosess?

— Ja, det kommer an på hvor tydelig bevisbildet er. Vi vil ikke la personer gå fritt her dersom vi mener at vi greier å etablere et bevisbilde som gir skjellig grunn til mistanke, for eksempel. Da vil vi kunne gå til pågripelse og begjære fengsling, sier PST-sjefen.

- Hvordan følger dere opp fremmedkrigere fra Irak og Syria etter en slik rangering?

- Det er avhengig av hvor farlig vi vurderer dem til å være. Der har vi hele skalaen av virkemidler. Hvis vi er i den spisseste enden av vårt forebyggende arbeid, kan vi bruke metoder og tvangsmidler etter rettslige kjennelser. Det kan også være at vi ikke vurderer dem som så farlige. Da vil det kanskje være at vi varsler en lokal kommune om at her har man en "krigsveteran". Personen har vært i Syria, og vi forteller at det er grunn til å være oppmerksom på at dere har en slik person i kommunen deres. Vedkommende kan behøve oppfølging fra for eksempel psykolog.

Forsøker å treffe

- Gjør dere det ofte?

— Vi har utarbeidet en rutine for å passe på at dette skjer.

- Så det er denne rangeringen som avgjør hvilke virkemidler dere setter inn?

— Ja, i mangel av noe bedre. Dette er ikke eksakt vitenskap, men en tilnærming som gjør at vi forsøker å treffe på dem som virkelig bør få tett oppfølging av oss, sier Bjørnland.

- Virker det?

— Det er for tidlig å si. Dette er et stykke utviklingsarbeid som har skjedd i PST etter 22. juli 2011.

- Men hva man vektlegger av kriterier i en slik analyse av intensjon og kapasitet, er kanskje omstridt?

— Vi bruker psykologer i en slik type arbeid, og det er gjort med utgangspunkt i forskning. Vi kan ikke sitte og si at dette er en 100 prosent treffsikker metode, men det er mer valid enn bare å vurdere ut fra rent skjønn.

- Forpurret planer

- Hvis vi ser bort fra situasjonen i juli i år, har PST avdekket noen konkrete terrorplaner de siste årene?

— Vi kan jo ha tanker om at her kunne det, hvis vi ikke hadde klart å forpurre noen planer, gått i feil retning. Det er et spørsmål det er vanskelig å svare på. Jeg kan ikke svare presist på det.

- Har dere avverget konkrete terrorangrep det siste året?

— Nei.

- Vet dere at noen av dem med norsk bakgrunn også har drept, at de står bak eller har vært med på konkrete angrep?

- Det er grunn til å tro at personer med norsk tilhørighet har deltatt i alvorlige handlinger.

- Mange av personene dere har terrorsiktet, oppholder seg i Syria og eller Irak. Hva vil skje med dem når de kommer tilbake?

— Dem vi sikter for denne type straffbare handlinger, vil regelmessig måtte regne med å bli pågrepet av PST.

Én av ni

For å begrunne bekymringen og terrortrusselen hjemvendte fremmedkrigere fra Syria og Irak utgjør, ser Bjørnland til forskning gjort av blant annet Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt som viser at én av ni fremmedkrigere ender som deltagere i en terrorhandling i hjemlandet.

— Hvis man har dette tallet, 1 av 9 som ender som deltagere i en terrorhandling i hjemlandet, og det er desto flere som reiser og etter hvert også som returnerer, blir usikkerheten vi opererer med desto større. Det er årsaken til at vi er, om mulig fortsatt skjerpet bekymret, sier Bjørnland.

Tilrettelagt og fasilitert

- Dere har anslått at 50–60 personer med bakgrunn fra Norge har dratt til Syria. Hvilken utviklingstrekk ser dere i denne situasjonen nå?

— Det som skiller Syria og Irak og reisevirksomheten dit fra Norge er at vi aldri har sett en arena hvor det så systematisk har reist personer fra Norge til, hvor det har vært så tilrettelagt og fasilitert og i en slik hyppighet som vi har sett siden Syria-krisen startet for tre år siden.

— Det har vært reisevirksomhet til konfliktområder tidligere, men hvis du ser de ti-tolv forutgående årene, hvor vi har hatt reisevirksomhet til grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan, Jemen, og Somalia, har det aldri vært i et slik omfang eller så tilrettelagt og organisert. Det har reist flere de tre siste årene til Syria og Irak enn til andre land i de ti-tolv forutgående årene tilsammen. Det er den markante forskjellen, sier Bjørnland.

Kan påvirke trusselbildet

- Minst to navngitte personer med bakgrunn fra Norge skal ha fått ledende stillinger i IS. Stemmer det ut fra deres opplysninger og hva tenker du om det sett i lys av en vurdering av terrortrusselen?

— Vi registrerer å ha mottatt etterretning som kan tyde på at enkelte med norsk tilhørighet har kommet i lederposisjoner, uten at vi kan si på hvilket nivå de måtte være annet enn at de bekler lederposisjoner i ISIL. En umiddelbar tanke er at det gir status og det kan også øke sjansen for at man gjør det lettere for andre nordmenn å følge etter.

- Øker det også sjansen for at Norge blir et terrormål?

— Til nå har man vurdert ISIL dithen at deres motivasjon har vært å etablere kalifatet og forsvare kalifatet. De har hatt en lokal orientering. Så har vi sett, i forbindelse med drapet på to journalister og en hjelpearbeider, at man eksplisitt har adressert trusselen direkte mot USA og direkte mot Storbritannia. Så vi må i hvert fall ha øynene åpne for at kommer vi på den agendaen. Hvis vi deltar mer en humanitært i en internasjonal allianse for å bekjempe ISIL kan det påvirke trusselbildet her hjemme.