I fem av hundre slakteritransporter fant Mattilsynet vesentlige brudd på forskrifter som kunne ha eller hadde betydning for dyrevelferden. Det viser en ny rapport etter tilsyn med transport av slaktedyr i Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark, Oppland, Rogaland og Agder i perioden juni 2004 til utgangen av 2005.

Bryter mange bestemmelser

Totalt antall transporter i perioden var 5.494. Kontrollørene førte tilsyn med 441, eller 8 prosent, av disse.

Ved 24 tilfeller fant Mattilsynet vesentlige brudd på forskriften. Kontrollørene har funnet dyr som har haltet inn på slakteriet, dyr som har fått halen vridd eller brukket, dyr som er blitt bundet slik at de ikke kan legge seg og mangel på avlivingsutstyr i bilene. Ved ett tilfelle ble en avmagret purke og syke griser sendt til slakteri.

Ved flere anledninger ble småfe stuet sammen under transporten. Det ble også konstatert at fjærfe ofte dør i transporten fordi de er svekket fra før, fordi de blir stuet for tett sammen, fordi transporten er for lang eller temperaturen for lav.

Manglende teknisk utstyr, som temperaturføler og mekanisk ventilasjon, er gjengangere blant bruddene. Enkelte ganger mangler også transportørene og sjåførene godkjenning.

– Kan klemmes i hjel

Forskriften for transport av levende dyr stiller blant annet minimumskrav til plassen dyrene skal ha når de transporteres. Men iblant stues dyrene sammen i langt større grad.

«I enkelte tilfeller er overskridelsene betydelige. (...) For dårlig plass under transport kan ha betydelige konsekvenser for dyrevelferden. Spesielt svake småfe vil ha lett for å legge seg, og ved for liten plass kan de fort tråkkes eller klemmes i hjel», skriver Mattilsynet.

Ingen anmeldt

I tillegg ble det registrert 49 mindre brudd og 273 brudd som ikke er gradert etter alvorlighetsgrad.

Ingen sjåfører ble politianmeldt etter kontrollene. Det ble heller ikke skrevet ut tvangsmulkt eller melding til Statens vegvesen.

Bakgrunnen for kontrollen var mange års nedleggelser av slakterier og økt transporttid som følge av dette.

Forholdene kan være verre enn rapporten viser: Været i registreringsperiodene var gunstig. Kontrollørene har derfor ikke kunnet avdekke problemer som kan forventes å oppstå i spesielt varme eller kalde perioder.

Prosjektgruppa i Mattilsynet mener slakteriene må gjøres ansvarlige for forholdene dyrene transporteres under selv om andre offisielt er transportør. For det er slakteriene som innhenter informasjon om dyrene og som planlegger innkjøring, påpekes det i rapporten.