– Det er tvilsomt at alle lærerne har tilegnet seg nødvendig kompetanse under sin utdanning. Lærerstudenter prioriterer ikke utdannelsen sin høyt nok, mener professor Anders Breidlid og førsteamanuensis Clas Jostein Claussen ved Høg-skolen i Oslo (HiO).

Claussen mener problemet er blitt større de siste årene.

24 timer i uken

En undersøkelse fra Senter for Profesjonsstudier ved HiO viser at studentene på allmennlærerstudiet ved HiO gjennomsnittlig bruker 24 timer i uken til studieaktiviteter. Den viser også at liten interesse for forelesninger ikke oppveies av selvstudium.

– Det er en mager trøst at lærerstudenter andre steder bruker noe mer tid. Få bruker mer enn 28 timer i uken, påpeker de.

Gjennomsnittlig studietid for lærerstudentene ved HiO tilsvarer et årsverk på 960 timer, ifølge Claussen og Breidlid. Sammenlignet med en 40-timersuke gir det en stillingsbrøk på 60 prosent. Deres konklusjon er at dagens fireårige utdan-nelse i praksis bare er treårig.

– For lavt

– 24 timer i uken er et for lavt tall, sier faglig leder ved lærerutdanningen på Høgskolen i Bergen, Bjørg Kristin Selvik.

– Noen studenter sier det stilles for lite krav til dem. Det er en utfordring til oss, men dette handler også om at de kunne engasjert seg mer. Vi ønsker jo at de skal ha høyere mål enn å stå.

– Er allmennlærerutdanningen god nok?

– Den kan absolutt bli bedre, men mye er bra.

– Er studentene kompetente når de studerer så lite?

– Det blir et for enkelt spørsmål. Når de står, er det i praksis gode nok. Men spørsmålet er om vi kunne strøket flere, sier Selvik.

Bestått er bestått

– Mye av problemet ligger i at man skal være heltidsstudent, men samtidig må jobbe. Jeg tror resultatene du viser til skyldes både studentene selv og forele-serne. Og det er vanskelig å måle kom-petanse ut fra hvor mange timer man har studert. Men når man har bestått en ut-danning, har man jo bestått kravene som høyskolen selv har satt, sier Anders Bøhn, leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen.

Kommentarer til artikkelen? Si din mening her!