Han kvapp i det minste litt, Rommetveit, da han ganske uforberedt satt nede i salen og hørte stortingsrepresentanten fra SV legge ut om hvordan han ser for seg at universiteter og høyskoler bør styres i fremtiden. Det var i en debatt på Vestlandskonferansen om regionenes fremtid at Heikki Holmås ordla seg på en slik måte at både den ene og den andre spisset ører. Holmås mente at en rekke tunge etater som bl.a. helseforetakene og veietaten, og i samme forbindelse også universiteter og høyskoler, bør komme under regionalpolitisk styring.

— Farlige tanker! - Dette er farlige tanker! utbrøt Rommetveit umiddelbart da Bergens Tidende ba ham kommentere dette. Universitetene er i dag delvis selvstyrt og ellers budsjettmessig underlagt staten. Men direktøren ble gradvis beroliget da Holmås på BTs initiativ utdypet sitt standpunkt.

— Det er helt naturlig at universiteter og høyskoler ses i sammenheng med folkevalgte regioner. Jeg sier ikke at disse regionene skal overta styringen, men det bør ligge til rette for et tettere samarbeid, ikke minst når det gjelder forvaltningen av forskningsressurser, sa Holmås.

— Det ville være et stort tilbakeskritt og utslag av en misforstått tankegang å legge universitetene inn under regionene.

Forskningsvirksomheten har internasjonale forgreninger, og skulle man rokke ved det styringssystemet vi har i dag, ville vi havne på farlige veier. Men selvsagt bør det være samarbeid og god kontakt på regionalt nivå, påpekte Rommetveit.

Støtte til Knudsen Tidligere statsråd Grete Knudsen (A) minnet om at næringspolitikk ikke kan følge geografiske grenser, og hun fikk bred politisk støtte da hun slo til lyd for at de nye regionene bør bli tilført «tunge regionale fond», som hun sa - for at regionene skal bli selvhjulpne. Både Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) og tidligere statssekretær i Kommunaldepartementet, Frank Jenssen (H) delte Knudsens synspunkter.

Høyremann i kollisjon Høyres uvilje mot å satse på regioner som er styrt av folkevalgte ble kommentert fra flere hold. Rolf Domstein fra Måløy mente imidlertid at vi kan greie oss godt med bare to forvaltningsnivåer, der kommunene er sterke nok til å ivareta lokale interesser. Styreleder i Sparebanken Vest, høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen, stilte seg på sin side skeptisk til Høyres avvisende holdning.

Fylkesordføreren i Rogaland, Roald Bergsaker - som selv er høyremann - sa for sin del rett ut at han er på kollisjonskurs med sitt parti i regiondebatten. Det hadde for eksempel opprørt ham kraftig at den regionale veisjefen tillot seg å prioritere annerledes enn regionpolitikerne da Vestlandet fikk en milliard kroner ekstra til kyststamveien.

— Vi kan ikke ha det slik fremover. Vestlandet er forresten på mange måter en regional stormakt, ikke minst fordi vi har så enorme energiressurser her. Tenk om vi virkelig kunne få realisert regiontanken! sa Bergsaker til stor applaus.