ATLE ANDERSSON

— Hele den marine næringskjeden avhenger av tilstanden og produktiviteten til planteplanktonet, sier en av forskerne bak rapporten, Watson Gregg. Det er NASA Goddard Space Centre og amerikanske havforskere som sammen står bak studien, som er basert på satellittfoto.

Undersøkelsen viser at mengden planteplankton sommerstid er redusert med 13 prosent i det nordlige Atlanterhavet, mens situasjonen i de nordlige delene av Stillehavet beskrives som enda mer alarmerende. Her skal reduksjonen være rundt 30 prosent siden midten av 1980-tallet. Nedgangen er størst på høyere breddegrader, der havområdene er mest produktive.

Havets gress

Forskerne spekulerer i om årsaken kan være oppvarming av vannmassene som følge av klimaendring, men fastslår ikke med sikkerhet en slik årsakssammenheng. De har imidlertid påvist en kobling mellom høyere havtemperatur, reduksjon i overflatevind og mindre forekomst av marint planteliv.

— Planktonet er havets gress. Forsvinner det, så forsvinner samtidig nederste trinnet på den marine næringskjeden, sier forsker Lars Naustvoll ved Havforskningsinstituttet til BT.

Algeeksperten vet for lite om den amerikanske undersøkelsen til å ville kommentere funnene. Han legger imidlertid til at undersøkelser i norske havområder ikke er så entydige som det NASA-forskerne har lagt frem.

— Om det er klimaendringer eller andre faktorer som er årsak til redusert planktonmengde er vanskelig å fastslå. Det vil jo alltid være naturlige svingninger, sier Naustvoll.

- Må få konsekvenser

De amerikanske forskerne trekker frem planteplanktonets viktige funksjon som «klimatermostat». Planktonet bidrar til å redusere den globale oppvarmingen ved å ta opp karbondioksid fra atmosfæren, er teorien. Havforsker Naustvoll understreker at havet har enorm kapasitet til å absorbere CO2, men at forskningen er tvetydig når det gjelder planktonets rolle i denne prosessen.

Havmiljørådgiver Andreas Tveteraas i Verdens Naturfond Norge (WWF) mener undersøkelsen er så oppsiktsvekkende og alvorlig at den må få konsekvenser, ikke minst for USA som nekter å oppfylle Kyoto-avtalen.

— Når disse dataene kommer fra NASA og den nasjonale amerikanske havforskningsinstitusjonen NOAA vil det være uansvarlig ikke å ta dem på alvor. Disse endringene har vært forutsagt som en effekt av den globale oppvarmingen, mener havmiljørådgiver Andreas Tveteraas.

Nå håper han undersøkelsen blir en vekker i mange land om at utslippene av klimagasser også reduserer produktiviteten i havet og dermed kan få dramatiske følger for de viktige fiskeriressursene.