OLAV GARVIK

Avdelingsdirektør Jostein Skaar, som er en av Knut Eggum Johansens nærmeste medarbeidere, legger frem en solid liste over viktige arbeidsoppgaver som primært skal løses fra kontorene i telegrafbygningen.

— Arbeidet med å kartlegge situasjonen i de frie yrker vil gi oss nok å gjøre hele dette året. Det gjelder så vel advokater som tannleger, leger, veterinærer og ikke minst konsulenter av ulike slag. Vi skal bl.a. finne ut om deres egne foreninger hemmer konkurransen og resulterer i uakseptabelt høye kostnader for kunder og klienter, sier Skaar til Bergens Tidende.

Både Skaar og Eggum Johansen benekter at det er advokatene spesielt som er i søkelyset. Men de minner om at tidligere konkurransedirektør Einar Hope ledet et offentlig utvalg som gransket advokattjenester. I den forbindelse ble det lansert et forslag om å bryte ned advokatenes monopol på å opptre i retten. Men dette er ennå ikke blitt fulgt opp.

Avfall og fusjoner

Også uheldige sider ved monopolsituasjonen i avfallsmarkedet skal kartlegges nøye. Det er kommet klager på at de offentlige aktører, som har monopol på å hente avfall, utnytter situasjonen og hemmer den frie konkurransen.

Forholdene omkring fusjoner og oppkjøp av bedrifter over en viss størrelse er også et prioritert område for staben her i Bergen. Etter at loven om meldeplikt for fusjoner ble vedtatt, skal man finne ut om den fungerer tilfredsstillende.

Konkurransetilsynet har stor makt også i denne forbindelse. Det er på ingen måte fritt frem for å fusjonere. Tilsynet stanset for eksempel Statkraft som ville kjøpe opp Agder Energi og Trondheim Energi.

Det er bl.a. den nye konkurranseloven som har ført til at fusjoner er kommet sterkere i søkelyset. Konkurranseloven presiserer at man skal ta særlig hensyn til forbrukernes interesser, og det gjelder også i forhold til de lokale og regionale markeder.

Høy prioritet

Knut Eggum Johansen forteller for øvrig at Moderniseringsdepartementet har bedt Konkurransetilsynet om å prioritere bl.a. følgende oppgaver: konkurransesituasjonen i innenlands luftfart med sikte på å hindre ulovlige konkurransebegrensninger, konkurranseforholdene i bokbransjen, dessuten i meieribransjen og i dagligvarebransjen.

Miljøskapende

— Jeg føler at vi her i Bergen, sammen med bl.a. Universitetet, Handelshøyskolen og advokatbransjen, skal greie å bygge opp et tungt faglig miljø som vil telle også i internasjonal sammenheng, sier konkurransedirektøren.

Han satser bevisst på utadvendt virksomhet som både kan være faglig stimulerende og miljøskapende. Derfor er det stiftet et konkurranserettsforum som flere ganger i semesteret inviterer til utvidet lunsjmøte. Tidlig i mars skal det også arrangeres en heldagskonferanse om konkurransebegrensende samarbeid.

I tillegg er Konkurranseøkonomisk Forum opprettet, ikke minst for å styrke samarbeidet med fagmiljøene på NHH og SNF, og med Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen.