Norge er fremdeles et av de landene i Europa hvor det årlig registreres færrest tilfeller av tuberkulose.

— Likevel har det vært en viss økning i antall tilfeller de siste årene. Smitten forekommer ikke bare blant dem som kommer til Norge. Vi ser også at sykdommen forekommer blant eldre pasienter fra innvandrermiljøene. Disse pasientene er som regel blitt smittet før de kom til landet og har båret smitten med seg i mange år. Den økte utbredelsen av sykdommen er så bekymringsfull at helsemyndighetene har bestemt at gjeldende forskrifter om tuberkulosekontroll skal innskjerpes, sier Høybråten.

Obligatorisk kontroll

Den nye forskriften skal gjelde fra årsskiftet. - Vi ønsker spesielt å sikre gode rutiner både for kontroll og behandling av tuberkulose i innvandrer- og flyktningmiljøene, sier Høybråten.

I dag er regelen at alle som skal oppholde seg i Norge mer enn tre måneder, skal gjennomgå en tuberkulosekontroll. Helseministeren peker på at i praksis viser det seg at det er vanskelig å få tatt denne kontrollen.

— Mange asylsøkere er flyttet fra mottaket innen resultatene fra kontrollen blir kjent. Dermed kan de være vanskelig finne igjen pasienter som trenger videre oppfølging og behandling.

— I dag har ikke alle regionforetakene egne enheter med spesielt ansvar for tuberkulosekontroll. Den nye forskriften vil pålegge alle foretakene å organisere dette, sier statsråden.

Forbedret helsekontroll

ý De endrete kontrollrutine krever ingen økte bevilgninger fra statens side. Det vil være tilstrekkelig at ressursene som i dag er øremerket til dette, blir prioritert og organisert bedre, mener han.

Samtidig jobber også departementet med å forbedre de generelle rutinene for helsekontroll for asylsøkere og flyktninger.

Høybråten understreker også at den forrige regjeringen utviklet og iverksatte et program for å bekjempe bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Dette programmet vil regjeringen arbeide videre med. Vaksinasjonsprogrammene inngår som en del av smittevernet. Helseministeren synes det er bekymringsfullt at det de siste årene har vært foreldregrupper som har vegret seg for å følge disse.

— Unnlater mange å vaksinere barna sine, øker smittefaren blant annet for tuberkulose, understreker han.

Smittevern i Baltikum

Internasjonalt deltar Norge blant annet i et stort smittevernprosjekt i de baltiske land og Russland. Statssekretær Kristin Ravnanger leder en aksjonsgruppe for smittevern som skal arbeide spesielt med å bekjempe tuberkulose, HIV og AIDS i disse landet. I år det satt av 20 millioner kroner til 120 prosjekt.

SKJERPER KONTROLLEN: Helseminister Dagfinn Høybråten vil sikre at alle som søker opphold i Norge gjennomgår obligatorisk tuberkulosekontroll
FOTO: THERESE BORGE