I Bergens Tidende kom det frem at denne avfallsstasjonen som BiR har ansvar for, hadde stått ulåst i flere måneder. Barn hadde dermed hatt fri tilgang til giftbomben som inneholdt tilstrekkelig med giftige stoffer til å ta livet av hele Åsanes befolkning.

Flere åpne mottak

En runde BT foretok i forrige uke til de ubetjente mottakene for spesialavfall fra husholdningene, viste at fire av ti mottak i praksis sto åpne. Nå vil SFT skjerpe sikkerheten ved både betjente og ubetjente anlegg.

Ifølge regelverket skal ubetjente, stasjonære mottak kun motta leveranser fra husholdningene. Mottakene skal være låst og nøkkel bare utleveres på anmodning. Dessuten skal det påses at avfallet ikke blir etterlatt utenfor mottaket, og det skal etterses/tømmes minst en gang per uke.

Men i Bergen har dette sviktet, særlig ved de tre mottakene som ligger ved brannstasjoner. Et mottak sto åpent døgnet rundt og ved to mottak hang nøkkelen ved siden av inngangsdøren til mottaket. Ved et mottak på bensinstasjon åpnet man døren om morgenen og lot mottaket stå åpent hele dagen.

Rydder opp

BiR har vært en runde hos alle de private med avfallsstasjoner og innskjerpet rutinene. I morgen møter ledelsen ved BiR brannsjefen i Bergen. Bir håper man for fremtiden får til en avtale med brannvesenet tilsvarende den man har med bensinstasjonene. Det innebærer at mottakene står låst, og at nøkkel utleveres på anmodning. SFT innskjerper at disse mottakene kun gjelder husholdningene. Bedrifter der det oppstår mer enn 1 kilo farlig avfall per år, har plikt til å levere avfallet sitt minst én gang i året til godkjent betjente mottaksanlegg. Bedriftene må fylle ut et deklarasjonsskjema som blant annet gir informasjon om type og mengde avfall. De må også betale kostnadene ved den videre håndteringen av avfallet.