Det er utslippene av nitrogenoksid (NOx) regjeringen vil til livs. Kysttrafikk og fiske står for 40 prosent av disse utslippene. I perioden 1990 til 2003 økte NOx-utslippene fra innenriks skipsfart med 21 prosent, mens veisektorens andel har sunket betraktelig.

Norge har undertegnet internasjonale utslippsforpliktelser gjennom den såkalte Göteborg-protokollen. NOx-utslippene må reduseres med 30 prosent innen 2010 hvis Norge skal oppfylle protokollens krav.

Etter det BT erfarer, vil regjeringen fastsette egne, nasjonale utslippskrav til skip i norsk innenriksfart. Årsaken er at NOx-kravene, som er fastsatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO, er for svake til å oppfylle Norges forpliktelser.

Regjeringen vil i stortingsmeldingen også varsle nye utslippskrav for NOx til fastlandsindustrien og energianleggene i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Årsaken til at utslippene fra skipsfart og fiske er blinket spesielt ut, er at tiltak i disse sektorene er de rimeligste.

Regjeringen vil vurdere om staten skal gi tilskudd til finansiering av NOx-reduserende tiltak på skip og fiskefartøy.

Tidligere er det anslått at det vil koste mellom 200 og 300 millioner kroner årlig å nå målsettingen i Göteborg-protokollen.

Det er allerede blitt kjent at regjeringen i stortingsmeldingen vil vurdere å forby miljøgifter i forbruksvarer. Tusenvis av produkter kan dermed bli ulovlig å omsette. I meldingen påpeker regjeringen at vanlige forbrukere ikke kjenner risikoen som mange av miljøgiftene kan utgjøre for egen helse eller miljøet.