Skattemyndighetene mener foreldrene har unndratt skatt. Straffen er en tilleggsskatt på 30 prosent.

— Dette er et grovt rettssikkerhetsbrudd, mener skatteadvokat Morten B. Tidemann. Han reagerer også sterkt på at Skattemyndighetenes tolkning av reglene gis tilbakevirkende kraft.

Stridens eple

I flere år har de ansatte vært i god tro. Arbeidsgiver har betalt barnehageplassene. Samtidig har de ansatte gjennom brutto lønnstrekk betalt for plassen. Dermed har de unngått skatt, noe Skattedirektoratet mener er ulovlig. Bokettersyn i flere bedrifter avdekket forholdene.

Stridens eple er tolkningene av del av forskrift §5-15-5 som er gitt til utfylling av skatteloven: «Arbeidsgiver må ha vedtektsfestede rettigheter med hensyn til antall barnehageplasser og innflytelse på driften av barnehagen, som samsvarer forholdsmessig med eierandelen/innskuddet.»

Dette tolkes som at arbeidsgivers navn og antall plasser denne disponerer må nevnes i barnehagens vedtekter.

— Hvis ikke, vil arbeidsgivers tilskudd være skattepliktig for arbeidstakeren, uavhengig av beløpets størrelse, sier rådgiver Lars Ivar K. Bækken i Skattedirektoratet.

- Riv ruskende gal

— Tolkningen er riv ruskende gal, sier advokat Morten B. Tidemann, som leder skatteavdelingen i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA.

— Rettighetene til arbeidsgiver skal fremgå av vedtektene til barnehagen, men ikke navnet på hver enkelt arbeidsgiver og antall plasser denne disponerer. En slik praksis vil være helt uregjerlig.

Barnehagen må i tilfelle innkalle til full generalforsamling/årsmøte hver gang en arbeidsgiver kommer til eller går ut av ordningen, eller gjør en endring i antall plasser han disponerer.

Uvanlig i aksjeselskaper

Tidemann sammenlikner kravet til vedtektsfesting med rettigheter aksjonærer og andelshavere har etter alminnelig selskapsrett. Her er det helt uvanlig at aksjonærer og andelshavere nevnes med navn i vedtektene.

— Vedtektene er generelle styringsdokumenter. Så får det være opp til det bakenforliggende systemet i selskapet å holde orden på hvem som er eier og har rettigheter.

Tidemann mener det er drøyt å straffe ansatte som har handlet i god tro og i tråd med vanlig praksis.

— Forutberegnelighet er særlig viktig i skatteretten. Det får man ikke med en slik tolkningspraksis.

- Betaling er lønnstilskudd

Skatteetaten er av en annen oppfatning. Både arbeidsgiver og ansatte anklages for brudd på skatteloven, skattebetalingsloven og folketrygdloven. Dekning av de ansattes kostnader til barnehageplasser vil derfor ikke være annet enn et lønnstilskudd som det følger skatteplikt med, mener etaten.

Lovbruddet med å gi «uriktige og ufullstendige opplysninger» fører til etterlikning for to år, påplusset 30 prosent. Arbeidsgiver må betale 14,1 prosent arbeidsgiveravgift, pluss tilleggsavgift.

(Aftenbladet/Bergens Tidende)

Anders Minge