— Rapporten viser at det haster med å handle. Det er helt avgjørende for om vi skal ha isbjørn i arktiske strøk i fremtiden. Og hvor mye sult og tørkekatastrofer vi skal måtte oppleve, sa SFT-direktør Ellen Hambro da FNs klimapanels rapport ble presentert i Oslo fredag, samtidig som offentliggjøringen fant sted i Paris, skriver NTB.

Usikkerheten er mindre i denne rapporten enn tidligere rapporter: Jorden varmes opp. Tempoet øker. Det meste av klimaendringene er menneskeskapte, og store utslippsreduksjoner er absolutt nødvendig.

Les hovedfunnene her.

Mål om maks 2 grader stigning

– Rapporten er det viktigste klimafaglige dokumentet jeg har sett. Den vil få stor betydning for forhandlingene om nye og strengere klimaforpliktelser, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) til NTB.

Hun peker på at Norge, sammen med EU, har satt et maksimumsmål på 2 grader for den globale temperaturstigningen.

– Rapporten viser nødvendigheten av å legge dette målet til grunn for forhandlingene om globale utslippsreduksjoner, sier miljøvernministeren.

- Behov for sterkere forpliktelser

Hun mener rapporten klart viser at eksisterende avtaler om klimakutt er langt fra tilstrekkelige til å møte de store klimautfordringene.

– Det er klart behov for nye og sterkere forpliktelser som kan sikre kraftige reduksjoner i de globale utslippene. I-landene har hovedansvaret for klimaendringene og har derfor et spesielt ansvar for å sikre tilstrekkelige utslippsreduksjoner. Norge er forberedt på å ta sin del i en slik global dugnad, sier Bjørnøy.

FNs klimapanel regner det som:

 • Meget sannsynlig at gjennomsnittstemperaturen på den nordlige halvkule i perioden 1950–2000 var høyere enn i noen annen femtiårsperiode de siste 500 år.
 • Meget sannsynlig at mesteparten av de observerte endringene i det globale klimasystemet de siste 50 årene er menneskeskapte.
 • Sannsynlig at strålingspådrivet som resultat av menneskelig aktivitet er mer enn fem ganger større enn endringer forårsaket av solens stråling.

Trender:

 • Temperaturen i Arktis har økt med nesten dobbelt så mye som det globale gjennomsnittet de siste 100 år.
 • Temperaturen øverst i permafrostområder/tundraen i Arktis har økt med opptil 3 grader siden 1980.
 • Isbreer, snødekke og permafrost har minket på begge halvkuler.
 • Temperaturen i havet har økt, noen steder helt ned til 3000 meters dyp.
 • En betydelig økning i nedbør har blitt observert i de østlige delene av Nord- og Sør-Amerika, Nord-Europa og Nord- og Sentral-Asia (1900 til 2005).
 • Mer intense og lengre tørkeperioder har blitt observert siden 1970, særlig i tropene og subtropene. Høyere temperatur og mindre nedbør har bidratt til dette.
 • Hyppigheten av episoder med kraftig nedbør har økt. Dette henger sammen med at atmosfæren kan inneholde mer vanndamp ved høyere temperaturer.
 • Kalde dager, netter og frost har blitt sjeldnere, mens varme dager, netter og hetebølger har blitt vanligere de siste 50 år.
 • Det finnes ikke noen klar trend i det årlige antallet tropiske sykloner, men satellittdata viser en trend mot mer intense tropiske sykloner siden 1970-tallet.
MER AV DETTE: Det vil bli flere oversvømmelser som denne på Lone camping i Bergen i november 2005.
Jan M. Lillebø
FNs klimarapport
SKREMMENDE: FNs klimapanel er sikre: jorden varmes opp, og tempoet går fortere.
Oddleiv Apneseth