LO-sekretariatet vedtok i dag å oppnemne granskingsutvalet på tre, under leiing av advokat Jan Fougner, partnar i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye og Beck.

Fougnar, som er kjent som forretningsadvokat, har tidlegare arbeidd hjå Regjeringsadvokaten.

Dei to øvrige medlemene er førstalagmann Nils Erik Lie i Borgarting og professor Kristin Normann, som er ekspert i selskapsrett.

Granskimngsutvalet skal gjennomgå alle sider ved saka og få tilgang til all relevant dokumentasjon

Utvalet har ikkje fått nokon frist, men rapporten skal gjerast klar så raskt som råd.

Bendiksby, Terje