Hjørnesteinsbedriftene Kværner Stord og Sør-Norge Aluminium står hittil i år begge utan registrerte skader på sine tilsette som har ført til jobbfråvere. Offshoreverftet på Stord og metallverket på Husnes har i alt 2000 tilsette.

— Vi ønskjer ikkje å rosemåla situasjonen, for det er lett å bli sjølvtilfreds. Men sett i eit 20-årsperspektiv har vi hatt ei god betring, seier administrerande direktør Lars Eide ved Kværner Stord.

Over 420 dagar

Ved bedriftsporten lyser HMS-tavla som viser at over 420 dagar har gått sidan sist fråversskade på Aker Kværner. Trass i opptil 1200 gjestearbeidarar under arbeidet med BPs "Skarv"-fartøy i vår og sommar, ligg verftet an til ny rekord med eit heilt kalenderår utan skadefråvere.Frå toppåret 1990 med 32,6 fråversskader pr. million arbeidstimar har Kværner Stord jobba seg systematisk nedover på HMS (helse-, miljø— og sikkerhet)- statistikkane. Siste dødsulukka ved verftet var i 2005 då ein tilsett hos ein underleverandør omkom i ei klemulukke.

- Tek vare på kvarandre

— Kundane våre har i lang tid vore opptekne av å evaluera oss på grunnlag av HMS, for slik å finna ut om vi er ei bedrift som tek vare på dei tilsette. Eg meiner våre gode resultat dei siste åra er knytt til dei personlege relasjonane i staben. Det er etablert ein kultur der ein tek vare på kvarandre, seier direktør Eide.

— I tillegg til å disponera ei kompetent HMS-avdeling, inkludert bedriftshelseteneste, går vi årleg inn og systematiserer tusenvis av notat om uønskte hendingar som kunne ført til skade. Vi rapporterer alle medisinske behandlingsskader og fråversskader. I år har vi registrert fire såkalla raude hendingar, tilløp som kunne ført til alvorlege ulukker. Både raude og gule hendingar blir analysert grundig, og munnar ut i forbetringstiltak, forklarar Kværner Stord-sjef Lars Eide.

Tre skadefrie år

Søral på Husnes med knapt 400 tilsette har i 2009, 2010 og 2011 gjennomlevd problematiske år som følgje av finanskrisa, med halvert produksjon og permitteringar, men kan i samme treårsperioden notera seg for null fråversskader.

— Det spesielle er at vi har oppnådd dette i ein veldig spesiell driftssituasjon og i ein periode der vi har gjennomført prosjekt som har bydd oss store HMS-utfordringar. Eit slikt resultat kjem ikkje ved eit tilfelle, men ved metodisk godt arbeid og disiplin med omsyn til etterleving. Eg er på vegne av oss alle svært nøgd og stolt, sjølv om vi har hatt alvorlege tilløp og nestenulukker, og framleis har mykje å gå på til det perfekte er eit faktum, uttalar administrerande direktør Per Øyvind Sævartveit på Sørals heimeside.

To år utan dødsfall

Norsk olje- og gassverksemd har ikkje hatt arbeidsulukker med dødeleg utfall sidan ein 25-årig stillasarbeidar fall ned på Oseberg B-plattforma i mai 2009.

— Går vi også ut av 2011 utan dødsulukker, er det gledeleg. Aktivitetsnivået i næringa er høgt, derfor er det ekstra positivt at vi ikkje har hatt fatale ulukker på ei stund, seier presseansvarleg Inger Anda i Petroleumstilsynet.