– Me følgjer denne utviklinga med bekymring, seier Tor Suhrke, avdelingsleiar i Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.

Totalt 24 menn, 26 kvinner og sju barn har døydd i brann i år. Det er ti fleire enn på same tidspunkt i fjor, og over ei dobling av antal barn som har døydd i brann. Dei siste fem åra har i snitt tre barn omkome.

– Me har ingen formeining om årsaka til at det er så mange barn som er omkome. Men kriminelle handlingar som mordbrann tel også med i statistikken, seier Suhrke.

Den viktigaste årsaka til dei høge dødstala meiner direktoratet likevel skriv seg til slurv med røykvarslarar. At folk ikkje har varslarar, eller at det er dårleg vedlikehald, med skifte av batteri og liknande.

– Det viser seg at i gode tider blir ein meir skjødesløs i forhold til økonomisk trongare tider. Då er ein nøyare på det meste, seier Suhrke.

Sidan midten av 1990-talet og fram til 2004, har det vore ei fallande tendens i antal dødsbrannar. Men dette snudde 2004. Før den verste brannmånaden av alle, desember, er her, har 2007 blitt det verste brannåret på lenge. Direktoratet fryktar at antal døsdbrannar i år vil nå 70. Så mange har det ikkje vore sidan tidleg 1990-tal.

Sjølv om det har vore fleire dødsbrannar i år, har det vore færre utrykkingar for brannvesenet. Det vil seie at fleire ikkje kjem seg ut i tide når det byrjar å brenne. Ei undersøking direktoratet har gjennomført, viser at 10 prosent av alle husstandar i landet manglar fungerande røykvarslarar.

– Det vil seie at det er ein halv million personar som legg seg om kvelden utan den billegaste livsforsikringa, røykvarslaren, seier Tor Suhrke.