— Vi har ikke godt nok grunnlag til å tilby gratis og lovlig heroin til misbrukere i Norge. Det sier et bredt sammensatt panel til helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen til Aftenposten.no.

Heroinassistert behandling er et tilbud om å erstatte illegal gateheroin med lovlig, medisinsk fremstilt heroin. Målet er å gjøre misbrukeren i stand til å redusere eller slutte med illegal heroin.

Da Bjarne Håkon Hansen var helseminister, opprettet han et utvalg med Thorvald Stoltenberg som leder. Stoltenberg-utvalget skulle vurdere hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige skulle få hjelp. Et av forslagene var at heroin skulle bli en del av behandlingstilbudet.

Fagfolk og brukere drøftet heroinassistert behandling på en konferanse i slutten av juni. Nå har panelet, nedsatt av Forskningsrådet, sendt sin anbefaling til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Bredt utvalg

Panelet, som består av syv representanter med blant annet leger, en forsker, journalist og høyskolelektor konkluderer med at man vet for lite om gevinstene ved å innføre gratis heroin som medisin i Norge.

— Vi har vurderer materialet som ble lagt frem på konferansen som rikt og variert. Vi opplevde likevel at det kom frem hvilke uklarheter og kunnskapsmangler som finnes på dette feltet, sier forskningsleder Sverre Nesvåg til forskningsrådet.no. Han har ledet panelets arbeid.

Trenger mer kunnskap

Panelet mener man rett og slett vet for lite om heroinassistert behandling har god nok effekt, og er bekymret for at det i internasjonale studier har vært stort frafall blant mottagerne. Panelet vurderer også at effektene av heroinassistert behandling bare er beskjedent bedre enn effektene av annen substitusjonsbehandling (med metadon eller buprenorfin).

— Jeg vil lese rapporten med interesse og følge opp saken som del av den varslede stortingsmeldingen for rusmiddelpolitikken, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til forskningsrådet.no.

Regjeringen har så langt ikke tatt stilling til om heroin skal benyttes som del av behandling.

— Rapporten vil sammen med Stoltenberg-utvalgets rapport gi et godt grunnlag for å behandle saken politisk, sier statsråden.