Avtroppende SV-leder Kristin Halvorsen tok til orde for enny skattedebatt i sin tale til landsstyret i SV i går. En samsnakketpartiledelse er imidlertid enig om en ting; dette skal ikke være et særkrav fraSV og som støttes av et mindretall:

— Ingen,ikke engang de mest ihuga SV’erne, elsker skatt, sa en lattermild Halvorsen,men la til:

-Dilemmaeter behovet for utviklingen av velferdssamfunnet, eksempelvis med både kvantitetog kvalitet i eldreomsorgen, sa Halvorsen og understreket at skatteøkninger måbegrunnes med behov for å løfte velferdsordninger og målet må være å sikre storoppslutning om et slikt grep i 2013-valget:

— Vimå ha et flertall for å gjennomføre det. Halvparten av velgerne må ønske det.Det holder ikke med 10 prosent, sa Halvorsen.

Favoritt sier ja

Audun Lysbakken ses på som favoritten til å overta etterHalvorsen. Han ønsker en debatt om skattenivået velkommen. De rød-grønnepartiene har holdt det samlede skattetrykket på 2004 -nivå siden de tok makteni 2005. Det står fast ut 2013, men så skal det forhandles om neste periodespolitikk;:

— Forvenstresiden er det viktig å skaffe seg handlefrihet for å drive en fornuftigvelferdspolitikk og sikre en offentlig velferdsstat. Da må det offentligesinntekter holde sånn noenlunde tritt med den private inntektsutviklingen. Deter en nødvendig debatt å ta. For den norske middelklassen er offentligeløsninger en veldig billig måte å organisere velferden på. Ordninger medprivate forsikringer blir raskt meget kostbart. Men det er ingen som elskerskatt. Derfor må vi være konkrete om hvem som skal betale mer skatt, hvor myesom skal betales og hva pengene skal gå til, sier Audun Lysbakken.

Vil styrke helsepolitikken

Forørvrig ser han behov for å bygge et bredere SV, ogsørge for at partiet kan profilere seg på saksområder de så langt har fremståttsom fraværende.

— Detgjelder særlig helse og omsorg. Der er det stor plass til et sosialistisk parti.Det samme gjelder arbeids- og næringspolitikken, sier han. Lysbakken menerdette er noen av hovedårsakene til at partiet særlig sliter med oppslutningenpå Vestlandet og i Nord-Norge.

Partiets andre lederkandidat, Heikki Holmås, sier atklimasaken vil bli den viktigste for partiet de kommende årene.

— Deter viktigst for min generasjon, samtidig er det internasjonal solidaritet ipraksis. Vi må slippe ut mindre klimagasser i Norge for at utslippene skalkunne øke i den tredje verden, sier Holmås som minner om at dette må til for atden tredje verden skal komme seg ut av fattigdommen. Også Heikki Holmås menerdet er på tide med en debatt om skattenivået:

Tror folk støtter spleiselag

-Alttyder på at det er mulig å få folk med på et spleiselag for å utvikle velferdsstaten,for eksempel for å finansiere en tannhelsereform. Dett er noe vi har tradisjonfor i Norge. Vi spleiser på regningen.

SVs gamle og nye ledere er imidlertid klare på atlavinntektsgruppene må skjermes. Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland hartidligere sagt at alle som tjener mer enn 500.000 kroner har råd til å betalemer skatt.