— Det sender et utrolig negativt signal til omverdenen, for det er uttrykk for dårlig personalpolitikk når et så stort oljeselskap kvitter seg med verdifull arbeidskraft på denne måten, sier Akselsen. Han deltok i går på nyttårsmøtet som fylkeskommunen arrangerte.

Han er ikke bekymret på vegne av det store gross av godt kvalifiserte og erfarne medarbeidere som forlater selskapet. Selv om det gjelder oljefolk over 57 år, vil en stor del av dem kunne få ny jobb på kort varsel.

– Det er underlig at StatoilHydro vil gi slipp på så mye god kompetanse, sier stortingsrepresentanten som for tiden også er parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. I forrige periode var han leder av næringskomiteen, og kjenner oljemiljøet bedre enn de aller fleste rikspolitikerne.

Tid for gulrøtter

Olav Akselsen ser på sluttpakkestrategien i StatoilHydro som symptom på en farlig utvikling i norsk arbeidsliv. Bedriftene velger en uklok løsning når de støter fra seg verdifull arbeidskraft som synes overflødig på kort sikt. Det store problemet fremover blir å skaffe nok arbeidskraft, og det rammer absolutt alle sektorer av samfunnet – mer enn de fleste er villig til å innrømme.

Derfor er han innstilt på å snu alle stei-ner for å lokke mennesker tilbake på ar-beidsplassene, og ikke minst for å trekke utlendinger hit.

– Av de rundt 700.000 mennesker i arbeidsfør alder her til lands som av ulike grunner ikke er i lønnet arbeid, har jeg som mål å få ti prosent inn i arbeidslivet. Det bør være realistisk, hvis vi tar i bruk de riktige gulrøttene, mener han. Mennesker med utenlandsk bakgrunn for eksempel er en formidabel ubrukt ressurs.

Lokker 62-åringene

– En av utfordringene blir vel å få eldre arbeidstakere til å ikke bli fristet av AFP?

– Ja, men de såkalte slitere må selvsagt ha samme anledning som i dag til å gå av når de er 62 år. Arbeidsgiverne må på sin side bli flinkere til å legge forholdene til rette for de eldre, gjennom lengre ferier, kortere arbeidsdag og fleksible arbeids-ordninger ellers. I dag er arbeidstidsordningene jevnt over for rigide. NAV på sin side må bli mer fleksible i praktiseringen av trygdeordningene.

– Slipp russerne inn

Olav Akselsen har også irritert seg over at byråkratiet kan være en hemsko når det er behov for utenlandsk arbeidskraft. Han nevner spesielt russere som har møtt vansker, selv om både oljeindustrien og fiskeindustrien har ventet utålmodig på dem. Han har selv mottatt klager fra arbeidsgivere.

– Vi må ha slutt på et system hvor for eksempel russerne må inn og ut av landet etter noen måneder, mener han.

Ifølge Akselsen blir det en vanskelig balansegang i forhold til utenlandsk ar-beidskraft. På den ene siden kan vi ikke tappe fattige land som selv har inderlig bruk for mennesker med høy kompetan-se, men vi vil like fullt være helt avhengig av at mennesker utenfra kommer hit og tar arbeid, ikke minst i helse- og om-sorgssektoren, men også i tjenestesektoren.