Denne gangen gjelder det ikke bare soldatene som har vært ikamp for fedrelandet, Men alle som hargjort tjeneste i fredens sak, både politifolk og embetsmenn. Derfor var både justisminisiteren og utenriksministerenmed da forsvarsminister Grete Faremo la frem planen, i Oslo Militære Samfund.Og til å dekke hjemmefronten, nårfolkene kommer tilbake, var tre andre statsråder møtt frem:Helseministeren, arbeidsministeren ogfamilieministeren. Alle skal de bidra med sitt for å ta vare på Norges veteraner når de kommer hjem, fortalteministerne til en blandet forsamling av høye militære,embetsmenn og veteranorganisasjonene.

120.000 personer

Ifølge handlingsplanen « I tjeneste for Norge» erdet 120.000 personer som har deltatt iinternasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. Ikke alle disse trengernoen form for hjelp i ettertid. Men fra nå skalkongeriket være i stand til åhåndtere denne gruppen bedre. Både før, under og etter ututenlandsopphold, skal som sendes uttaes hånd om på en helt annen måte en før. Alt fra store medisinke skader, til mindre familiekonflikter skal fåsin plan og sin personlige oppfølging. Her skal det være tenkt på alt, etter tiår med erfaring fra krigs og uro-områder.

Men Jonas Gahr Støresa at også fredelige områder kan skape store utfordringer for mannskaper ute,som eksmempel jordskjelvet og tsunamien i Japan i mars,eller områder som plutselig opplever intern sosial uro, som nå i arabiske land.

Ny runde

I forbindelse med handlingsplanen har regjeringen også gåtten ny runde med seg selv om deveteranene som ikke er kommet med kompensasjonsordningen som kom i fjor.Dette er soldater som sliter med senskaderfra sine opphold både på Balkan og i Irak, framange år tilbake. For disse gruppene skal det nå, i teorien, være muligå få innvilget op til 65 ganger grunnbeløpet i folketrygden, til sammen 4,8millioner kroner.

Men forsvarsministerGrete Faremo sa at det vil ligge strenge kriterier til grunn, og at man aldrivil kunne møte alle krav til erstatning. På den andre siden opplyste arbeidsminister Hanne Bjurstrøm at detheretter skal bli raskere saksgang og lettere å nå frem i systemet for dennegruppen.

Veteranen selv, som hadde sine talsmann på pressekonferansenmandag, var temmelig avventende.

— Gutta settes på vent, nok en gang, sier Jan Steen, som ertalsperson for Libanon-veteranene.

Si din mening i kommentarfeltet under!