-Sjelden er en drapssak blitt dekket så grundig, og mange medier har også gått veldig langt i å ta stilling til skyldspørsmålet. Det er helt urealistisk å tro at man ikke kommer hit med en form for forhåndsoppfatning, sa han.

-Jeg ber juryen om å prøve å nullstille seg. Det er en formidabel oppgave.

Schiøtz trakk også fram flere andre punkter hvor saken er spesiell.

-Dette er en drapssak uten drapsmenn eller -kvinner. Det er sjelden at det tas ut tiltale bare for medvirkning, sa han.

-Påfallende mye av aktoratets bevisførsel dreier seg om ting som skal ha skjedd lenge før drapene. Bare ett forhold er etter årsskiftet, i 1999 — det angivelige våpenbyttet natt til påskeaften.

-Det er også en sak preget av uenighet mellom sentrale aktører hos påtalemyndigheten, sa Schiøtz, og viste til at statsadvokatene Jørn S. Maurud og Olav Helge Thue i oktober 2000 anbefalte at det ikke ble tatt ut tiltale.

-Riksadvokaten var uenig med møtende aktorer i forhold til bevisene, poengterte Schiøtz, som også rettet særlig oppmerksomhet mot uttrykket "etter forutgående overveielse" i tiltalebeslutningen.

(NTB)