Fleire av partia vil ta konsekvensen av det ved å plassere «tunge» politikarar i denne komiteen.

Opplysningar Bergens Tidende har fått tyder på at både Dagfinn Høybråten (KrF) og Per Kristian Foss (H) vurderer eller er aktuelle som medlemer til denne komiteen. Etter alt å døme vil Carl I. Hagen halde fram som medlem av denne komiteen der han har hatt plass sidan 1993.

Gjere livet surt

Det inneber at også dei komade regjeringspartnarane etter alt å døme må plassere nokre av sine beste folk i denne komiteen.

Kontrollkomiteen har nemleg eigen initiativrett på ein heilt annan måte enn dei andre stortingskomiteane. Og etter dei nye retningslinene held det at 1/3 av medlemene i komiteen går inn for det, for å kunne opne ei ny sak. Komiteen kan gjere livet surt for eikvar regjering. Opposisjonen vil ha eit særleg behov for det når vi får ei fleirtalsregjering.

Komiteen har i oppgåve å føre oppsyn og kontroll med Regjeringa. Til hjelp i dette arbeidet har ein Riksrevisjonen.

Tradisjonelt har dei parlamentariske leiarane hatt sete i Utanrikskomiteen som blir rekna som den mest prestisjefyllte komiteen.

Frp-formann og parlamentarisk leiar, Carl I. Hagen, har ikkje fylgt denne regelen sidan konstitusjonssakene vart overførd frå Utanrikskomiteen til den nye Kontroll— og konstitusjonskomiteen i 1993.

Men nå vil Siv Jensen, som overtek som parlamentarisk leiar i Frp, gå innn i Utanrikskomiteen.

Ikkje til Utanriks

I komande periode vil parlamentarisk leiar Lars Sponheim (V) ikkje gå til Utanrikskomiteen men til Finanskomiteen. Etter det Bergens Tidende forstår, vil heller ikkje Dagfinn Høybråten (KrF) gå til Utanrikskomiteen når han går til Stortinget og blir vald til parlamentariske leiar.

Derimot vil Erna Solberg etter alle solemerke gå dit når ho blir vald til parlamentarisk leiar. Høgre vil få to plassar i denne komiteen. Det inneber at Inge Lønning, som i dag er visepresident i Stortinget og første nestleiar i Utanrikskomiteen, må plasserast i ein annan komite om Jan Petersen i strid med vanleg parksis, blir plassert i denne komiteen.

Blir detornisert

Lønning må også finne seg i å bli detronisert som visepresident. Det er opplese og vedteke at han skal erstattast av Carl I. Hagen. Høgre må avfinne seg med å få presidentjobben i Lagtinget på grunn av det elendige valresultatet. Den jobben tilfell truleg Lønning.

Det er Carl I. Hagen som har lansert Petersen til leiarvervet i Utanrikskomiteen. Utspelet har vekt kvasse reaksjonar i Høgre. For dette er noko Hagen ikkje har noko med. Utspelet blir stempla som nok ei finte frå Hagen mot Høgre.

Sjølv argumenterer Hagen med at det vil vere ei god løysing for å markere at den utanrikspolitiske kursen ligg fast trass i regjeringsskiftet. Han hevdar at han trur at også Ap vil vere nøgd med ei slik løysing.

For Høybråtens del, skal valet om å gå til ein annan komite skje mellom anna av respekt for Jon Lilletun som i dag vender tilbake til Stortinget etter meir enn eit halvt års sjukefråver, råka av kreft. Han har hatt sete i Utanrikskomiteen dei siste fire åra og vore parlamentarisk leiar. Nå er han vald til mellombels parlamentarisk leiar.

Kivar

Det skal etter det Bergens Tidende har grunn til å tru vere strid både i Sp og H om plasseringar i Finanskomiteen.

Bergens Tidende er kjent med at både Per Olaf Lundteigen og Lars Peder Brekk i Sp ynskjer seg dit dersom dei begge blir på Stortinget etter regjeringsskiftet.

BT har også fått opplysningar om at Børge Brende er tenkt plassert i denne komiteen. Men han skal etter det BT forstår, ikkje akseptere å gå dit og bli underordna Jan Tore Sanner som i dag er Høgre sin finanspolitiske talsmann og nestleiar i partiet.