— Det er ikke aktuelt å legalisere eller avkriminalisere narkotika i Norge, men vi må kunne bruke ressursene våre bedre, sa justisminister Knut Storberget, da han fikk rapporten mandag morgen. Og han la til at større ressurser nå vil bli frigitt til å ta bakmennene i narkohandelen.

  • Er det noe vi skal bruke fengslene våre til, og vi har god kapasitet, så er det å sette inn bakmennene, de som organiserer og tjener grovt på kriminaliteten.

To trinn

Det er ikke først og fremst de tunge, slitne brukerne som skal omfattes av det nye opplegget. Det er de unge, de som er på vei inn, eller nettopp har havnet i at narkomiljø.

Opplegget utvalget foreslår er todelt. Først motivasjonssamtaler (1-3 ganger) for personer som har brukt narkotika noen ganger. Disse samtalene skal virke forebyggende.

Deretter kommer intervensjonsprogrammet, som skal være fra tre måneder til et halvt år. Det er et tilbud til personer som står i fare for å bli avhengige. Dette opplegget bygger på en ordning med oppfølgingsteam lokalt i regi av de kommunale konfliktrådene. Justisminister Storberget lovet mer penger til nettopp konfliktrådene fremover, for de kommer å få mye å gjøre når den nye reformen trer i kraft.

Frivillig, eller

Det er brukerne selv som langt på vei avgjør hvilken reaksjon de skal utsettes for, når de blir tatt med narkotika. Politiet vil som vanlig ta avhør og gjøre sine undersøkelser. Så er det opp til den aktuelle politijurist å foreslå veien videre, der samtaleprogrammet er trinn en. Dersom den aktuelle personen nekter, vil saken gå sin vanlige vei gjennom rettssystemet med påtale straff. Det samme gjelder de som bryter inngåtte avtaler og opplegg.

— Jeg vil jo tro de aller fleste velger motivasjonssamtalen i førte rekke, sa justisministeren da han kommenterte forslagene.

Ifølge gruppen skal en narkoovertredelse ikke anmerkes på vanlig måte, dersom man går inn på denne alternative reaksjonsmåte. For mange unge vil nok en ren politiattest og muligheten til å ta lappen, telle mye, mente ministeren.

Fra krim til helse

Helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen fikk også rapporten overlevert mandag morgen, og hun understreker at narkotikapolitikken nå dreies fra politiet til helsevesenet.

— Dette er utrolig positive forslag, og jeg vil bake de inn i den stortingsmeldingen om rus som kommer i høst.

— Mye ansvar legges nå på kommunene, har de ressurser nok?

— Kommunene har alt i dag et stort ansvar og bruker mye ressurser på folk som sliter med narkotika. Det handler nå om å jobbe på en annen måte, mer tverrfaglig. Og jeg kan ikke tenke meg ett område der behovet for samhandling er større en nettopp innenfor rus.

— Men sliterne i Nygårdsparken kan ikke reddes av dette opplegget?

— Det er ikke satt noen øvre aldersgrense for hvem som kan komme med i intervensjonsprogrammet. Og jeg vil nok tro at en del unge som bokstavelig talt er på vei inn i miljøet kan hjelpes. Når det gjelder de med tyngst og mest langvarige ruskarriere er jo de omfattet av det ordinære helsevesenet allerede, sier Strøm-Erichsen.