GERDFINN EITHUN

gerdfinn.eithun@bergens-tidende.no

Det er også høye konsentrasjoner av miljøgiftene DDT og tungmetaller, viser undersøkelsen. Statens Forurensningstilsyn varsler at de vil utvide overvåkiningen over forurensningen og kartlegge områdene der PBC lekker ut. Fortsatt advarer næringsmiddeltilsynet mot å spise skjell. — Vi ble overrasket over at konsentrasjonene av miljøgiftene har gått opp igjen etter nedgang i 1990-årene, sier seksjonssjef Erik Høygaard i Statens Forurensningstilsyn til Bergens Tidende. Han kan ikke eksakt si hvor lekkasjen av PCB og tungmetallene kommer fra, men mistanken er rettet mot tidligere depoter i Odda og Tyssedal.. - Fortsatt slipper industrien ut tungmetaller, men mye mindre enn tidligere, sier Høygaard. Nå er utslippene begrenset til 30 tonn sink i 1998, mens det i perioden 1980 til 1985 ble sluppet ut 1375 tonn sink pr. år. I tillegg kom langt større mengder kvikksølv og andre tungmetaller til sjøen, i størrelsesorden 2000 tonn. Men i løpet av 1980-tallet ble utslippene betydelig redusert. I dag lagrer Norzink avfallet i fjelltunneler som skal være tette. Derfor er trolig lekkasjene å finne i de gamle depotene. Det er summen av det som lekker ut og produktutslippene som utgjør 30 tonn sink. Bruk av PCB har vært forbudt i flere år. Økningen av denne giften må derfor være rester som siver ut fra forurenset grunn. PBC ble tidligere brukt bl.a. i transformatorer og kondensatorer. DDT er også forbudt som plantevernmiddel i dag, men ble tidligere brukt både i frukthagene og skogbruket. Både PCB og DDT har veldig lang nedbrytningstid. - Fra NIVA ble det i fjor spådd at Sørfjorden ville være ren nok til å oppheve kostholdsrådene i løpet av fem år, men det var før denne rapporten, sier Høygaard som ikke tror vil det lykkes i løpet av så få år å rense Sørfjorden for miljøgifter.

Skalldyrene forurenset Statens Næringsmiddeltilsyn fraråder konsum av skjell på grunn av høyt tungmetallinnhold. I skjell var det overkonsentrasjon på 3-30 ganger for bly og 3-15 ganger for kadmium, opptil 6 ganger for kvikksølv og 3 ganger for sink. Konsentrasjonene avtok utover fjorden, mens høyeste forekomster av sink ble registrert ved Tyssedal.

Metall i blåskjell Blåskjellene inneholdt omtrent like store eller litt mindre konsentrasjoner av metall som ved målingene ble gjort i 1997. Det samme gjaldt kadmium, bly og sink i tang, mens innholdet av kvikksølv i tang var høyere enn året før. Lever og filet av torsk fra indre Sørfjorden var i sterkt forurenset med PCB, men med store individuelle forskjeller. Mildere overkonsentrasjoner i lever var 10-20 ganger og i filet 8-40 ganger i prøver fra Edna og Tyssedal. Dette er de høyeste registrerte PCB-nivåene siden 1980, forteller rapporten. Det er Norsk institutt for vannforskning som på oppdrag fra SFT har levert rapporten fra 1998 og 1999. SFT vil utvide overvåkingsprogrammet for Sørfjorden i 2000.