Bak stengde dører og etter hard debatt gjorde landsstyret eit samrøystes vedtak. Vedtaket er ein sterk kritikk mot prosessen og vedtaket om hastekjøp av militære transportfly. Det blir også åtvara mot statsgarantiar til forsvarsindustrien.

— Gale å kjøpe

Stortingsgruppa i SV har vore delt omtrent på midten i desse to sakene. Eit fleirtal har støtta regjeringa. Men landsstyrevedtaket støttar derimot mindretalet i stortingsgruppa som har gått imot regjeringa.

— Landsstyret seier nei til å kjøpe desse militære transportflya no. Det rette ville vere å utsetje saka slik Frp går inn for. Men det er vel mogeleg at stortingsgruppa er bunden av regjeringa, seier stortingsrepresentant Hallgeir Langeland (SV) til Bergens Tidende.

Sjølv er han «bytta ut» og skal ikkje delta i voteringa i Stortinget i dag.

Halvorsen og Ryan

I landsstyret sit både partileiar Kristin Halvorsen, som har vore med på regjeringsvedtaka, og parlamentarisk leiar Inge Ryan som tilhøyrde fleirtalet i stortingsgruppa.

I vedtaket legg SV til grunn at investeringane i Forsvaret skal følgje reglane i forvaltningslova og skje gjennom opne tilbodsprosessar. Det blir understreka at investeringane skal skje som planlagde materiellkjøp og ikkje gjennomførast som hasteprosessar.

Regjeringa sitt opplegg for kjøp av nye transportfly bryt på alle punkt mot dette vedtaket.

Ny stridssak

I det same vedtaket går landsstyret imot å gje statsgarantiar til forsvarsverksemder for at dei skal oppnå ein særleg gunstig konkurransesituasjon.

Denne passusen er direkte mynta på ei rykande fersk avgjerd i regjeringa om å gje statsgaranti til Kongsberg-gruppen i samband med bygging av ein ny kompositt-fabrikk på Kongsberg.

Bergens Tidende kjenner til at SV-leiar Kristin Halvorsen i stortingsgruppa for 14 dagar sidan argumenterte for at gruppa skulle seie ja til kjøp av transportfly. Denne saka vart sett opp mot garantiar til ny komposittfabrikk på Kongsberg. Men 14 dagar seinare var argumentet borte.

Harde tak

Ei godkjenning av regjeringa sitt opplegg, vart med knapt fleirtal banka igjennom i SV si stortingsgruppe fredag ettermiddag. Det skjedde etter det Bergens Tidende kjenner til, etter harde forhandlingar mellom SV-politikarane på Stortinget og representantar for Regjeringa.

SV hadde to gruppemøte fredag før vedtaket vart gjort med knapp margin. Saksdokument vart delt ut under møtet og samla inn igjen før møtet var avslutta.

Både næringsminister Dag Terje Andersen og LO-leiaren, Roar Flåten, som sjølv er frå Kongsberg, skal etter det BT forstår, ha vore sterkt inne i drøftingane.

— Eg kan berre seie at eg er glad for vedtaket i landsstyret i desse to sakene. Det gjev meg som forsvarspolitisk talsmann eit godt mandat til å arbeide vidare med desse sakene og denne typen saker, seier stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen. Han er SV sin representant i forsvarskomiteen.

.