• SV vil ikke gi regjeringen noen blankofullmakt til å innføre lettelser i ordningen med arbeidsinnvandring, sier stortingsrepresentant Karin Andersen.

I et intervju i gårsdagens Bergens Tidende, lovet kommunalminister Erna Solberg en kraftig oppmyking av reglene for arbeidsinnvandring. Blant annet skal det innen neste sommer åpnes opp for at ikke-faglært arbeidskraft utenfor EØS-området skal få arbeidstillatelse i Norge, dersom de har tilbud om jobb.

Arbeidsgiver shopper

— Vi er tilhenger av en oppmykning, og skaper gjerne flertall for dette på Stortinget, men den ordningen regjeringen legger opp kan vi ikke støtte, sier Andersen.

Kommunalministeren sa i BT i går at det skal være arbeidsgivers behov for arbeidskraft som skal være bestemmende for omfanget av arbeidsinnvandring. Da kan det komme 500 et år og 10.000 et annet.

— Dette er en ordning som i altfor stor grad er tilpasset arbeidsgivers behov, der han kan shoppe arbeidstakere. Vi ønsker i stedet en kvoteordning.

Lavere lønninger

— Vil det ikke være en fordel både for arbeidstaker og arbeidsgiver at det foreligger tilbud om jobb før det gis arbeidstillatelse?

— Det er klart en fordel. På den andre siden er det en reell fare for at den ordningen kommunalministeren legger opp til vil føre til at nye arbeidstakere underbyr seg på arbeidsmarkedet. Og dette vil kunne skje innenfor områder der lønnsnivået er altfor lavt. Det vil utvide lønnsforskjellene, noe Høyre er for, men som vi er mot.

— Den faren er vel i like stor grad til stede når arbeidstakerne kommer inn på kvote etter søknad og selv må skaffe seg arbeid?

— Med en slik ordning får vi inn arbeidstakere med mye mer sammensatte kvalifikasjoner. Og for disse vil det gjelde at de selv innenfor et visst tidsrom må skaffe seg arbeid, og at de etter dette ikke vil ha sosiale rettigheter i Norge.

Usikre behov

SV krever en massiv satsing fra det offentlige for å få uføre i arbeid og for å hjelpe arbeidsledige flyktninger og asylsøkere i arbeid.

— Det er tiltak Høyre ikke har villet støtte. I stedet har partiet foreslått kutt på disse budsjettpostene.

SV vil ha bedre dokumentasjon på behovet for arbeidskraft, og ber regjeringen om samtaler.

— Vi er absolutt tilsnakkendes, men vi deler ikke ut blanko fullmakter til regjeringen, sier stortingsrepresentant Karin Andersen