— To granskingsrapporter som revisjonsfirmaet Deloitte har gjennomført for oss, konkluderer med at det finnes mange ubesvarte spørsmål i denne saken. Og fordi det offentlig er oppmerksomhet rundt dette, er det nå skapt et bilde som SINTEF ikke kan leve med. Derfor er vi enige i at denne saken et-terforskes av Økokrim, opplyser direktør for samfunnskontakt, Gunnar Sand, til NTB.

Administrerende direktør David Lysne i SINTEF Petroleumsforskning trakk seg fredag fra stillingen så lenge etterforskningen pågår.

Ny vesentlig info

Revisjonsfirmaet Deloitte har gjennomført en ny gransking av Iran-kontraktene. Denne ble avsluttet så sent som torsdag kveld.

— Den frembringer vesentlig ny informasjon på grunnlag av nye dokumenter i saken. Den avdekker flere ubesvarte spørsmål, slik at noen konklusjon ikke kan trekkes foreløpig, sier Sand.

— Dette betyr ikke at vi erkjenner skyld i denne saken, men vi er i stor grad avhengig av høy trover-dighet i markedet og kan ikke leve med at vår troverdighet betviles, sier Sand.

I Deloittes rapport fra 2003 ble det konkludert med at det ikke fantes grunnlag for å hevde at det hadde skjedd korrupsjon, men den pekte på andre uheldige forhold.

Økokrim har ikke opplyst hvor lang tid politienheten trenger for å etterforske saken. Ingen andre personer i SINTEF-systemet enn David Lysne har bedt seg fritatt fra arbeidsoppgaver i forbindelse med etterforskningen, sier Sand

Jomfruøyene

SINTEF Petroleumsforskning, som har hovedkontor i Bergen, ble 24. juni i år anmeldt til Økokrim av Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) for korrupsjon.

Fagforbundet mener at forskningsselskapet i 2002 betalte rundt 750.000 kroner til et selskap på Jomfruøyene for å få hjelp til å sikre en kontrakt i Iran. Selskapet - Hinson Engineering Ltd. - skal ha vært betalt for å sørge for at SINTEF-selskapet fikk en avtale med RIPI - en teknologiavdeling i det statlige iranske oljeselskapet NIOC. Avtalen skulle omhandle utvikling av syv oljefelt på grensen til Irak.

Det skal også være inngått avtale med et liknende selskap, Behineh Part (BP) Pouya, også dette registrert på Jomfruøyene.

Begge kontrakter ble for SINTEFs vedkommende avsluttet i 2003, i kjølvannet av korrupsjonssa-ken mot Statoil. Deloittes konklusjon fra den gang konkluderte med noen «bekymringspunkter», og at de var forbundet med at eierforholdet til disse selskapene ikke var kjent. SINTEF opplyser at Hinson fikk utbetalt 254.000 dollar for sine konsulenttjenester mens BP Pouya fikk utbetalt 12.000 dollar.

Ekstraordinært styremøte

Advokat Kjell Brygfjeld i advokatselskapet Projure i Stavanger har arbeidet med saken i flere måneder for NOPEF.

— Jeg mener at det her er snakk om korrupsjon, sa Brygfjeld da anmeldelsen mot SINTEF Petro-leum ble innlevert. Også sjefforsker Erik Lindberg i SINTEF Petroleumsforskning har overfor styret i bedriften gitt uttrykk for at avtalen med Hinson minner om korrupsjon.

Styret i SINTEF Petroleumsforskning er innkalt til ekstraordinært møte 17. august for å drøfte sa-ken slik den har utviklet seg. Lindeberg, som tidligere har vært ansattes representant i styret, er invitert til møtet for å legge frem sitt syn.

David Lysne er innstilt på å samarbeide med Økokrim for å få frem alle sider ved saken, opplyser direktør for samfunnskommunikasjon, Gunnar Sand, til NTB.

<b>KORRUPSJONSPÅSTANDER:</b> Direktøren for SINTEF Petroleumsforskning trakk seg fredag fra stillingen etter at det ble klart at Økokrim skal etterforske korrupsjonspåstander mot selskapet.<br>FOTO: SCANPIX