OLE MATHISMOEN

«Som en direkte konsekvens av sammenslåingen av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet har Regjeringen foreslått å bevilge 50 millioner kroner ekstra på neste års statsbudsjett til Olje— og energidepartementet, Oljedirektoratet og Petoro, samt ytterligere 12 millioner kroner til Petroleumstilsynet. Årsaken er i følge pressemeldingen fra departementet: « Samanslåinga vil gje verknader for forvaltinga og oppfølgjinga av norske olje- og gassressursar. Dette gjer det naudsynt å styrkje styresmaktene sitt apparat i forhold til verksemda på norsk sokkel (...) Hydro og Statoil har i mange samanhengar utfordra kvarandre i sentrale prosjekt, og fram til no har forvaltingsstyresmaktene hatt stor nytte av konkurrerande innspel frå Statoil og Hydro.» og videre: «Det er venta at styresmaktapparatet i framtida i større grad sjølv må framskaffe alternative vurderingar. Auken i løyvingane med 50 millionar skal styrkje moglegheitene for å drive ei effektiv ressursforvalting og ivaretaking av statlege eigedelar.»

Et annet sted i statsbudsjettet, under Miljøverndepartementet, står følgende: «... 3,7 mill. kroner til å styrkje SFTs arbeid med oppfølging av olje- og gassverksemd.»

Forskjellsbehandling

Det er Statens forurensningstilsyn (SFT) som vurderer og sier ja eller nei til alle søknader om prøveboring, alle søknader om utvinning av olje og gass, og som fastsetter alle miljøkrav på norsk sokkel.

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, reagerer sterkt på forskjellsbehandlingen:

— Regjeringen legger opp til at miljøinteressene fortsatt skal overkjøres rått og brutalt av oljeindustrien. SFTs posisjon kan bli svakere enn noen gang nå som man har fått StatoilHydro. Det er ikke bare et gedigent miljøproblem, det er et alvorlig demokratisk problem at oljeinteressene skal ha så stor makt i forhold til miljøinteressene, sier han.

Da mangeårig SFT-sjef Håvard Holm gikk av for et knapt år siden, sa han til Aftenposten:

«Vi har en klimaseksjon som skal gi Regjeringen råd og være med på å forme politikk for CO2-utslipp og CO2-deponering. Vi har ikke engang én million kroner i året til å foreta selvstendige utredninger og analyser. På den andre siden møter vi Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet, Petoro, NVE, oljeselskapene og en hel rekke andre aktører som har ett mål: Nemlig å finne og utvinne mest mulig olje og gass. De har hundrevis av meget høyt kvalifiserte folk. Det er David mot Goliat.»

Ingen overflod

Ellen Hambro overtok for Holm og er enig i at det ikke akkurat er overflod.

— Dere avspises fortsatt med småpenger i forhold til oljemyndighetene?

— Jeg er glad for at vi fikk en økning for å være bedre rustet. Men da jeg så hva de andre offentlige myndighetene fikk, tok vi ikke akkurat bølgen. Hvis man tolker det på beste måte, så kan man jo si at Regjeringen har stor tillit til oss ettersom de mener vi klarer oss med 3,7 millioner kroner, mens de andre må ha mye mer.

— Men er SFT i stand til å gjøre jobben dere er satt til?

— Ja, vi får gjort jobben vår. Jeg tror ikke oljebransjen opplever oss som svake og tannløse. Men i hovedsak får vi kun gjort «må-oppgavene» våre. Vi får unna søknadene om leteboring og utvinning, og vi får ført tilsyn med aktørene. Men vi har svært lite kapasitet til å komme videre, til å utvikle nye standarder og se mulighetene i ny teknologi, sier hun.

— Hva betyr dannelsen av StatoilHydro for SFT?

— Fusjonen påvirker vårt arbeid akkurat på samme måte som for de andre direktoratene. Før fikk vi mye gratis av konkurransen mellom Statoil og Hydro. De valgte ulike løsninger, ulik tilnærming til miljøkrav, brukte ulike forskningsmiljøer. Nå er den konkurransen borte. Det stiller økte krav til at vi må utvikle kompetansen selv, stille de rette spørsmålene.

— Det har dere ikke penger til?

— Svært lite. Vi skulle gjerne hatt mye mer for å være i front av utviklingen.

— Hva sier dette om Regjeringens prioriteringer?

— Det er ikke min jobb å tolke det. Jeg forholder meg til de budsjettene jeg får, sier Ellen Hambro, og understreker at hun har meget kompetente folk som får gjort svært mye med de ressursene SFT har.