Etikkrådet for Statens pensjonsfond-Utland (SPU) finner det sannsynlig at Norilsk bidrar til omfattende miljøskader som vi ha virkninger langt framover i tid på grunn av selskapets virksomhet. Dette anses å være i strid med de etiske retningslinjene for fondet, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Etikkrådet har vurdert selskapets polardivisjon på Tajmyrhalvøya i Sibir og forurensningsproblemene knyttet til driften der. Rådet legger til grunn at utslipp fra selskapet er den direkte årsak til skogsdød og andre alvorlige og synlige skader på naturen.

Videre blir det pekt på at over 200.000 mennesker som bor i området kontinuerlig er utsatt for store konsentrasjoner av forurensning i luft, jord og vann.

Norilsk Nickel erkjenner at miljøskadene er store, men mener at gjennomføringen av handlingsplanen for utslippsreduksjoner fastsatt for perioden fram mot 2015, er vellykket.

Finansdepartementet ga allerede 31. august i år instruks til Norges Bank om at Norilsk Nickel skulle utelates fra SPU med frist for nedsalg til 31. oktober. Nedsalget av aksjer i selskapet er gjennomført. På grunn av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant.