— Tre viktige krav må ivaretas om rusfeltet skal være i stand til å utføre de oppgavene det er satt til. Staten må overta feltet, feltet må inn i helselovgivningen, og det må mer penger til. Kommer for sent Et hovedproblem i dag er at rusfeltet ikke får møte rusproblemene i en tidligst mulig fase. Rusfeltet er den eneste behandlingsinstansen hvor leger ikke kan legge inn sine pasienter for behandling.- Dette henger sammen med at feltet ensidig er tillagt Lov om sosiale tjenester, og det er sosialkontorene som må betale den kommunale egenandel ved innleggelse. Helsedelen synes ikke å forplikte seg inn i dette arbeidet. Når veldig mange av dem som i dag sliter med rusproblemer skal vente til de har havnet på sosialkontoret, er det altfor sent, sier Pedersen. Da har mange misbrukere ofte bak seg en lang rusmiddelkarriere. Han er uten arbeid, uten utdannelse, familien har gitt opp og han er ofte uten annet nettverk enn andre rusmisbrukere. Dårlige resultater - Behandlingsfeltet må få komme inn før misbrukerne er kommet helt på bunnen. - Tenk deg hvordan prog-nosene for kreftbehandling ville ha vært dersom alle som fikk behandling hadde hatt langt fremskreden kreft. Våre muligheter for å lykkes blir langt bedre om man fanger opp misbrukeren mye tidligere i karrieren. Dør i metadonkø Pedersen mener også at holdningen til rusfeltet må endres. - Det er blitt lagt lokk på utviklingen og bare i beskjeden grad drives det en videreutvikling av behandlingsmetoder.Det tok derfor seks år fra Stortinget vedtok å sette i gang forsøk med metadonbehandling til man fikk bruke behandlingsmetoden i Bergen.- Imens døde flere hundre av overdose over hele landet. Tenk deg om nye vellykkede behandlingsmetoder innenfor kreftomsorgen måtte gjennom det samme regimet før de ble tatt i alminnelig bruk her hjemme. Trenger narkomilliard Pedersen sier at rusfeltet trenger et gjennomgripende ressursmessig løft med øremerkede midler for hele feltet, lik det som har skjedd i psykiatri, barnevern, og feltet for psykisk utviklingshemmede.- Og da snakker vi om mer enn en milliard dersom den negative utviklingen skal kunne snus gjennom forebygging, behandling og aktiv skadereduksjon.