Nedbyggingen av vestlandsjordbruket skyter fart. 1. juni i år var det 9409 bruk med jordbruksdrift i de to fylkene. For Hordalands del er det en nedgang på rundt syv prosent bare siden 2001, mens reduksjonen i Sogn og Fjordane er i overkant av åtte prosent.

Samme tendens gjør seg gjeldende i landet som helhet. Nedgangen er blitt større år for år siden 1999. I andre halvdel av 1990-tallet var reduksjonen i antall bruk per år på 2,3 prosent. Nedgangen de to siste årene er på 4,8 og 5,6 prosent.

«Alvorlig signal»

— Et alvorlig signal til myndighetene om hva som faktisk skjer i bygde-Norge, sier leder i Norges Bondelag, Bjarne Undheim, i en kommentar til Statistisk sentralbyrås årlige landbruksundersøkelse.

De foreløpige tallene for 2002 tyder på at det for første gang på mange år også er en svak nedgang i jordbruksarealet.

Fortsatt er Hordalands-brukene de minste i landet, med en gjennomsnittsstørrelse på 93 dekar. De største gårdsbrukene finnes i Akershus og Oslo, med en snittstørrelse på 265 dekar.

I Hordaland er det nå 4795 gårdsbruk med mer enn fem dekar jordbruksareal i drift. Det er omkring 1750 færre enn for syv år siden.

I Sogn og Fjordane var det 6296 bruk i 1995. Frem til i år, er rundt 1680 av disse nedlagt.

Gjengroing

Bondelagsleder Bjarne Undheim er, ikke uventet, sterkt bekymret over utviklingen.

— Tallene forteller at politikernes mål om å opprettholde et levekraftig småskalajordbruk over hele landet, ikke kan oppfylles med de rammevilkårene næringen nå arbeider under. Det er også verd å merke seg at tallene for første gang viser nedgang i antall dekar som er i drift. Vi ser med andre ord de første tegnene på gjengroing og betydelige endringer i kulturlandskapet, sier Undheim.

Han mener utviklingen er et varsku om at det såkalte multifunksjonelle landbruket i Norge svekkes. - Det betyr rett og slett at landbruket blir dårligere i stand til å løse de fellesoppgavene politikerne har pålagt oss, sier Undheim.

Det er Agder-fylkene og Finnmark som opplever den største tilbakegangen i tallet på gårdsbruk, mens fylker med tradisjonelt store bruk ý som Rogaland, Oppland og Nord-Trøndelag ý har minst nedgang.

Utviklingen i retning av flere store bruk fortsetter for landet sett under ett.