Etter det BT kjenner til, skal legen ha erkjent at han ikke kjente kvinnen godt nok til å sette en slik diagnose.

– Politiet reagerer på at legen stilte en slik diagnose uten at pasienten var til stede. Dette er svært alvorlig når man ser hvilke konsekvenser det synes å ha fått for kvinnen, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen.

I juli 2005 fikk Helsetilsynet i Hordaland brev fra Hordaland politidistrikt om saken.

– Helsetilsynet i Hordaland har bedt oss vurdere om det er grunnlag for en advarsel for brudd på helsepersonelloven, sier Fagsjef Gorm Grammeltvedt i Statens Helsetilsyn.

For at Helsetilsynet skal gå til det skritt å gi advarsel til en lege, så er det ikke nok med et brudd på denne loven. Atferden må også ha medført betydelig belastning for pasienten eller satt sikkerheten i helsetjenesten i fare.

Advarsler fra Helsetilsynet kan ha ulik alvorlighetsgrad.

– En tidligere advarsel kan i noen tilfeller bli tillagt så stor vekt at legen kan miste sin autorisasjon dersom det skjer enda et brudd på helsepersonellloven, sier Grammeltvedt.

Legen ønsker ikke å kommentere saken.