Ringerikspoteten faller etter tilsynets mening utenfor kriteriene for «merkeordningen beskyttede betegnelser», skriver Mattilsynet på sin hjemmeside.

Mattilsynets vurdering er at det ikke er sterk nok sammenheng mellom ringerikspotetens spesielle kvalitet og det geografiske miljøet på Ringerike. Etter tilsynets mening kan den særegne kvaliteten oppnås flere steder enn på Ringerike.

Avgjørelsen kan påklages til Landbruks— og matdepartementet.