Mens mange yrkesgrupper sliter sterkere enn før for å skaffe seg arbeid, er det den omvendte verden for så å si alle typer bygningsfolk. Det er også situasjonen her på Vestlandet.

— Vi opplever et trykk i byggebransjen, med store kapasitetsproblemer. Dette venter vi skal fortsette i overskuelig fremtid, sier direktør Ivar Ådlandsvik i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Vestenfjeldske distrikt.

Selv om det på landsbasis var betydelig færre nye boliger som ble påbegynt første del av dette året sammenliknet med i fjor, kan bygningsfirmaene fortsatt skalte og valte i oppdrag. Rehabilitering og opprusting av eksisterende bygg, særlig i det offentlige, vil gi nok av arbeid fremover. Vedlikehold av nedslitte skolebygg er bare en av utfordringene som vil legge beslag på mange slags fagfolk.

Påvirker skoleelever

Entreprenørforeningen er i denne situasjonen bekymret over den økende forgubbingen. Gjennomsnittsalderen blant bygningsfolk vil etter hvert bli i høyeste laget. Derfor blir det gjort en større innsats enn før for å påvirke elevene i ungdomsskolen til å velge en fremtid i byggfagene.

Hittil har det vært lett å få tak i unge som vil bli tømrere, og interessen for å ta utdannelse innenfor betongfag er blitt større. Derimot er det et slit å få den oppvoksende slekt til å utdanne seg for eksempel i det gode, gamle blikkenslagerfaget, etter det Bergens Tidende får opplyst i Entreprenørforeningen.

13.000 utlendinger

Administrerende direktør Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening sier til BT at han ikke har noen bekymring for at det på landsplan skal bli noe ledighetsproblem av betydning i byggebransjen.

— Men stramme utlånsrammer fra Husbanken vil nok fortsatt i noen måneder dempe igangsettingen av nye boliger. Dessuten er bedriftene tilbakeholdne med å gi seg i kast med nye næringsbygg, sier Larssen.

Det stramme arbeidsmarkedet innenfor byggebransjen blir godt illustrert ved at det for tiden er ca. 13.000 utlendinger engasjert i bygge- og anleggssektoren, for det aller meste i østlandsområdet. Det gjelder alle typer fagfolk, og de fleste er hjemmehørende i våre naboland og Polen.

Ledig anleggskapasitet

Heller ikke i anleggssektoren er det mørke skyer av betydning, selv om det i nær fremtid ikke blir igangsatt større samferdselsprosjekter her vest.

Både Ådlandsvik og Larssen har store forventninger til at private entreprenører fra årsskiftet kan konkurrere på lik linje med Vegvesenet om kommende prosjekter.

På landsbasis er det om lag 1000 ledige anleggsarbeidere. I Hordaland og Sogn og Fjordane er det en del ledig kapasitet, men det er likevel få som går uten arbeid. Både Statsbygg, Forsvaret og Norsk Hydro skal om kort tid sette i gang en del prosjekter som anleggsbransjen vil få stor glede av i de to Vestlandsfylkene. Det gjelder bl.a. arbeidet med flytedokken på Haakonsvern og utvidelsesarbeid i Årdal.