LO-leder Gerd Liv Valla sier til Bergens Tidende at «økt skatt på høyt forbruk kan være en riktig vei å gå.»

— Skal norske lønnsmottakere vise moderasjon må også andre grupper gi. Vi har ikke tatt stilling til om de som har best råd skal skattes gjennom utbytte, formue eller forbruk. For oss er det ingen hovedsak at denne skatteleggingen bringer mye penger inn i statskassen, men at det gir et signal ut i samfunnet om at alle bidrar, sier Valla.

En rekke næringsledere gikk i går til frontalangrep på både formuesskatten og arveavgiften. Det skjedde på NHOs årskonferanse i Oslo hvor det som kan krype og gå av maktpersoner i næringsliv, organisasjoner og politikk var samlet.

Regjeringen vil trappe ned

Næringslivslederne mener den forhatte formuesskatten er ekstra tung å bære for familieeide bedrifter, særlig sett i sammenheng med arveavgiften. I tillegg virker den slik at den stimulerer til investering i hytter og luksusboliger som har lav skatt. Finansminister Per-Kristian Foss kom angriperne delvis i møte.

— Regjeringen tar sikte på en nedtrapping av formuesskatten, ikke minst for å styrke norsk eierskap, lovte han.

Det er i tråd med løftene i regjeringserklæringen. Det er også et av elementene som det nye ekspertutvalget, ledet av Arne Skauge, skal se på i en utredning om skattesystemet. De vil også vurdere en utjevning av skattenivået for arbeid og kapital.

Fra 0 til 10 milliarder

Per-Kristian Foss opplyste at utvalget skal se på minst to scenarier. Ett skal være provenynøytralt (kutt ett sted vil bli oppveid av økning på noe annet). Ett annet skal inneholde minst én modell for skattelettelser på 8-10 milliarder kroner.

Utvalget skal komme med en delinnstilling allerede i løpet av våren. En ferdig rapport skal være klar i løpet av 2002. Hensikten er at Stortinget skal kunne behandle en skattereform i 2003, og den skal kunne tre i kraft 1. januar 2004.

Tåler økning av kapitalskatt

Administrerende direktør Paul-Christian Rieber i G.C.Rieber & Co AS sier til Bergens Tidende at formuesskatten rammer bedriftene, ikke eierne, og i særlig grad små og mellomstore bedrifter. – Øk heller skatten på luksus. Det er bedre med økt skatt på hytter, hus, biler og båter. En innretning med beløpsgrenser må være mulig å få til, sier han.

I tillegg peker han på at offentlig sektor må effektiviseres, samt at deler av skattesystemet bør revurderes - inkludert en tilnærming mellom skatt på arbeid og kapital.

— En økning av kapitalskatten på én til to prosent bør være mulig, hvis formuesskatten og arveavgiften fjernes, sier Rieber.

Lav bedriftsskatt i Norge

De mange skatteinnleggene på konferansen fjernet imidlertid ikke den smule forvirring som råder om det faktiske skattenivået for norske bedrifter. Etter at utbytteskatten er fjernet, er Norge faktisk et av landene i EØS-området med lavest skatt. Men hvis elementer som arveavgift og formuesskatt trekkes inn, blir bildet et noe annet. Samlet sett ligger trolig skattenivået for norske bedrifter omtrent midt på treet, sammenlignet med EU-landene.

— Internasjonale sammenligninger for bedrifts- og kapitalbeskatning tyder på at den effektive skattesatsen på selskapsoverskudd er lavere i Norge enn i de fleste EU-landene, også når en tar hensyn til at Norge internasjonalt sett har et relativt bredt skattegrunnlag, påpekte finansminister Per-Kristian Foss.