Norges Banks hovedstyre bestemte i dag at foliorenten settes opp med 0,25 prosentenheter til 3,00 prosent med virkning fra 17. august 2006. D-lånsrenten økes tilsvarende.

— Pengepolitikken er innrettet mot at renten settes opp gradvis – i små og ikke hyppige skritt – mot et mer normalt nivå, heter det i en pressemelding fra Norges bank i dag.

Norges Banks hovedstyre påpeker at mangel på kvalifisert arbeidskraft utgjør en stadig større utfordring i flere virksomheter, samtidig som inntjeningen i foretakene er svært god. Også økt skatteinngang til kommunene, høy låneaktivitet hos foretak og husholdninger, stigende eiendomspriser og høy byggeaktivitet er blant andre faktorer hovedstyret trekker fram som argumenter som taler for høyere rente. Også vekst hos handelspartnere og økt styringsrente i flere land blir nevnt. .