• Bondevik-regjeringens forslag til skattelettelser reverseres og skattenivået økes med om lag 3 milliarder kroner sammenlignet med 2005. Sammenlignet med Bondevik-regjeringens budsjettforslag innebærer det en skatte— og avgiftsskjerpelse på 6,4 milliarder kroner.
  • Høyeste marginalskatt på lønnsinntekt blir 54,3 prosent (inkludert arbeidsgiveravgift), mens marginalskatten på aksjeinntekter økes fra 28 prosent til vel 48 prosent (skjermingsmetoden).
  • Regjeringen mener personer med en bruttoinntekt under 1 million kroner i gjennomsnitt vil få en uendret skatt eller en relativt moderat skattelettelse i forhold til 2005. Personer med mer enn 1 million kroner i bruttoinntekt vil derimot i gjennomsnitt få en skatteskjerpelse på over 40.000 kroner.
  • Satsen i trinn 1 i toppskatten reduseres fra 12 prosent i 2005 til 9 prosent i 2006. Innslagspunktet settes til 394.000 kroner. Innslagspunktet i trinn 2 reduseres til 750.000 kroner.
  • Satsen i minstefradraget i lønn økes til 34 prosent og øvre grense økes til 61.100 kroner.
  • Formuesskatten foreslås økt med 260 millioner kroner. Ligningsverdiene på bolig og annen fast eiendom økes med 25 prosent.
  • Den forrige regjeringens forslag om å øke innslagspunktet i arveavgiften reverseres.
  • Forslaget om innstramming i hjemme-pc-ordningen opprettholdes. Det samme gjelder oppheving av skattefritak for fri kost for ansatte på kontinentalsokkelen og hyretillegg.
  • Fradraget for fagforeningskontingent økes med 450 kroner til 2.250 kroner.