– Lovendringen vil gjøre det mulig for norske forskere å bidra til å utvikle metoder og teknikker som vi i dag må importere fra utlandet. Regjeringen vil derfor oppheve dagens forbud mot slik forskning, og tillate forskning på overtallige befruktede egg innen etisk forsvarlige rammer. Endringene vil bringe norsk lov på linje med lovverket i våre naboland, sier helse— og omsorgsminister Sylvia Brustad.

I dag blir overtallige befruktede egg destruert, i stedet for å bli brukt i verdifull forskning, såkalt stamcelleforskning. Blir lovendringen vedtatt av Stortinget, håper regjeringen at det vil føre til at man finner nye behandlingsmetoder for alvorlige sykdommer vi ikke har behandlingsmuligheter for i dag.

– Det er håp om at stamcelleforskning skal kunne bidra til å finne behandling for Parkinsons sykdom, hjerte- og karlidelser, multippel sklerose, diabetes, hiv/AIDS, kreft og flere andre sykdommer, sier Brustad.