Om lag 80 prosent av arbeidstakerne er omfattet av AFP-ordningen, som er en avtalefestet ordning mellom staten og partene i arbeidslivet.

Det nåværende regelverket for AFP-ordningen er tilpasset dagens pensjonssystem, der grensen for å ta ut pensjon i folketrygden er 67 år. Når det nå blir mulig å ta ut pensjon i folketrygden fra 62 år, må regelverket i AFP tilpasses dette.

– Vi kan ikke fortsette med dagens ordning. En utfordring med dagens AFP er at du får samme pensjon hvis du går av når du er 62 år som du gjør hvis du går av når du er 67. Vårt mål er at det skal lønne seg å stå i jobb, og da kan vi ikke ha en ordning som gjør at du ikke får noe igjen for å jobbe lenger, sier Stoltenberg.

AFP skal videreføres som et årlig påslag til alderspensjonen, som gir et høyere nivå enn folketrygden. Staten viderefører sitt økonomiske bidrag til AFP, og forslag til ny AFP-ordning skal legges fram i forkant av hovedoppgjøret i 2008.