I en ny instruks som nettopp er sendt ut til høring, går det fram at Regjeringen krever å bli informert på forhånd om en del norske etterretningsoperasjoner, skriver Aftenposten.

Omprioritering Det gjelder blant annet når E-tjenesten ønsker å etablere samarbeid med utenlandske tjenester og internasjonale organisasjoner. E-tjenesten pålegges også å rapportere via Forsvarsdepartementet, dersom man skal ha kontakt med instanser utenfor Forsvaret, eller når særskilte etterretningsoperasjoner skal iverksettes.

I den samme instruksen pålegges E-tjenesten ifølge Aftenposten å prioritere etterretningsvirksomhet i områder der norske enheter deltar i internasjonale operasjoner.

Overskuddsinformasjon E-tjenestens nye instruks omtaler også hvordan norske agenter skal behandle såkalt overskuddsinformasjon. I en ny lov om etterretningstjenesten, som Stortinget vedtok for tre år siden, ble det fastslått at E-tjenesten ikke skal overvåke eller innhente informasjon "på fordekt måte" på norsk territorium om nordmenn.

Informasjon om norske juridiske personer kunne dessuten bare tillates oppbevart "dersom informasjonen har direkte tilknytning til ivaretagelsen av Etterretningstjenestens oppgaver".

Friere mandat I den nye instruksen går det fram at overskuddsinformasjon fra E-tjenesten likevel kan spres videre til andre instanser, for eksempel til politiet.

Dette betyr ifølge Aftenposten at E-tjenesten får et relativt fritt mandat til å viderebringe etterretningsinformasjon til andre offentlige etater, så lenge dette skjer gjennom Forsvarsdepartementet. NTB