Det er på regjeringshold at Bergens Tidende får dette bekreftet. Dermed er to av de mest omstridte samferdselssakene i Hordaland i nyere tid i ferd med å bli løst.

Like etter statsråd i morgen kommer samferdselsminister Torild Skogsholm (V) til Bergen sammen med partileder Lars Sponheim for å holde pressekonferanse og orientere om den krevende satsingen på bybane og de andre elementene i Bergensprogrammet. Saken blir lagt frem i en egen stortingsproposisjon.

Realistiske kostnader

Parallelt med at regjeringen har bestemt seg for å satse for fullt på det omstridte baneprosjektet i Bergen, arbeider Samferdselsdepartementet dessuten på spreng for å få ferdig proposisjonen om Hardangerbrua. Selve standpunktet er imidlertid klart: Regjeringen sier ja til å bygge bro over fjorden, og saken vil passere statsråd med det aller første.

Det skyldes ikke minst at den uavhengige gruppen som skulle foreta en faglig kvalitetssikring av kostnader og andre forhold ved broprosjektet leverte sin rapport for en ukes tid siden, og den munnet ut i en positiv konklusjon. Kostnadsberegningene vil holde. Dermed hadde ikke Skogsholm og Sponheim lenger tunge argumenter for å unngå broen.

Enestående hestehandel

Etter det BT får opplyst ble Erna Solberg straks orientert om resultatet av kvalitetssikringen. Hun og Lars Sponheim hadde en stund tidligere inngått en såkalt «deal», som det blir uttrykt: mens Venstre skulle få regjeringens tilslutning til bergensprogrammet, ville Høyre til gjengjeld få full oppslutning om Hardangerbrua — så sant den uavhengige rapporten ikke brakte frem noe negativt om kostnadssiden.

Etter at rapporten forelå var det siste hinderet for det store hordalandskompromisset ryddet til side. Som ledere for hvert sitt regjeringsparti kunne Solberg og Sponheim ta den reelle avgjørelsen alene.

— I den situasjonen var Finansdepartementet (les: Per-Kristian Foss) spilt sjakkmatt, som en av regjeringsmedlemmene formulerer det.

Men vi har likevel ikke indikasjoner på at finansministeren har gjort noe forsøk på å legge kjelker i veien for milliardkompromisset.

Etter det BT får opplyst har det ikke tidligere hendt at de to mektige partilederne har inngått en slik hestehandel for å løse kinkige saker i hjemfylket.

Pepper til Skogsholm

Samferdselsminister Skogsholm fikk mye pepper av brotilhengerne på forsommeren, da hun valgte å utsette en eventuell proposisjon om Hardangerbrua. Alt lå da til rette for at saken skulle kjøres gjennom i Stortinget før ferien. Men Skogsholm ville gardere seg enda en gang. Samtidig sa hun at brosaken skulle bli lagt frem for de folkevalgte før et nytt Storting tiltrer. Det endelige vedtaket vil likevel bli fattet av det nyvalgte Stortinget.

Spenningen nesten borte

Etter at regjeringen har bestemt seg for å kjøre gjennom de to store samferdselsprosjektene i Hordaland er det knyttet relativt liten spenning til sluttresultatet. Men Bergensprogrammet, med bybanen, synes enda sikrere enn Hardangerbrua.

Blir det regjeringsskifte, er det bare Frp som vil stritte imot når bybanesaken kommer opp i Stortinget. Med en ny regjering kan SV forsøke å stikke kjepper i hjulene for bro over fjorden. Men både Arbeiderpartiet, gjennom klare uttalelser fra Jens Stoltenberg, og Senterpartiet har forpliktet seg til å sette i gang broarbeidet.