Dette framgår av budsjettproposisjonen for Forsvarsdepartementet.

Det inneber ei klar tilsidesetting, for ikkje å seie tilrettevising av sjefen for tryggingsstaben i Forsvarets Overkommando, brigader Jan Erik Larsen. Han har nå også tittel som mellombels direktør for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Durabeleg kamp

Formuleringane i statsbudsjettet synleggjer at det har vore (og pågår?) ein durabeleg kamp i kulissane om oppgåver og styring av den nye etaten, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Bergens Tidende kunne torsdag avsløre at det i eit utkast til statsbudsjettet var lagt opp til at NSM skulle kunne treffe tiltak «for alt og alle, i forebyggende hensikt og uten konkrete mistanker om sikkerhetstrusler».

Dette ville innebere dramatisk utvida fullmakter for eit overvakingsorgan til å setje i verk tiltak mot personar, utan at det låg føre mistanke om at dei hadde gjort noko straffbart. Det ville vere noko nytt i Noreg ettersom dagens rettstilstand går ut på at det må ligge føre konkret mistanke, før ein kan ettergå personar.

Formuleringane i det budsjettet som er framlagt, seier noko heilt anna enn det utkastet som BT presenterte torsdag.

Nå heiter det om dette punktet mellom anna:

«Det vil være en utfordring å sikre en helhetlig tilnærming til sikkerhetsarbeidet på tvers av militær og sivil sektor, og sikre en effektiv utnyttelse av ressursene innenfor forebyggende sikkerhet. Det vil i den forbindelse være en særlig utfordring å få på plass en effektiv styring og kontroll av tjenesten.»

Motstridande

Larsen stadfester overfor Bergens Tidende at dei formuleringane BT fortalde om torsdag, stammar frå hans etat. Han seier samstundes at han ikkje ville ha formulert seg slik som resultatet nå er blitt. Han ville ikkje ha skreve at det er ei særleg utfordring å sikre effektiv styring og kontroll.

— Men eg ser heller ikkje at det er nokon motsetnad mellom det vi har skreve og det som er blitt resultatet i proposisjonen. Det betyr ikkje at det vi har formulert, ikkje er gyldig. Det vi har formulert vil framleis vere arbeidsoppgåvene våre, seier Larsen.

Sterk irritasjon

Etter det Bergens Tidende har grunn til å tru, har det vore sterk irritasjon på regjeringshald over korleis Larsen har opptredd i denne saka.

Oppfatninga er at Larsen har ynskt at NSM eine og åleine skal vere knytt til Forsvarsdepartementet og rapportere dit.

Overfor Bergens Tidende blir det vist til at Larsen har kome med fleire utspel i saka, også etter at regjeringa hadde bestemt seg for korleis organiseringa skulle vere. Det skjedde mellom anna gjennom eit stort intervju i Dagbladet 24. februar i år. Dette blir oppfatta som at Larsen har ynskt «omkamp».

Statssekretær Gunnar Heløe i Forsvarsdepartementet seier til Bergens Tidende at Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet har arbeidd ut i nært samarbeid og forståing, dei formuleringane som står i proposisjonen.

Heløe seier at han trur Larsen sjølv bør få svare for dei formuleringane han har ynskt å få inn i statsbudsjettet.

— Det har han gjort, og han står fast på at dei formuleringane han har valt, er dekkande for dei oppgåvene NSM skal ha?

— Som du svært godt veit, er det vi i departementet som bestemmer, seier Heløe kontant.