– Arbeidsmiljøloven kan og vil bli stoppet. Den vil ikke tre i kraft 1. januar.

Det uttalte statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til Bergens Tidende for et par uker siden.

Regjeringserklæringen fra Soria Moria bekrefter dette. Der heter det blant annet at regjeringen vil:

  • Reversere vedtak om økt adgang til midlertidige ansettelser.
  • Sikre stillingsvernet og beholde retten til å stå i stilling under ankebehandling av en tvistesak.
  • Gjeninnføre reglene for overtid som de var før 2003.Dette er altså stikk i strid med de endringene som ligger i den nye arbeidsmiljøloven, som ble behandlet i Stortinget i juni.

— Forhindrer forbedringer

– Problemet ved å stoppe iverksettelsen av denne loven, er at det vil forhindre en rekke forbedringer som de rød-grønne selv har vært enige i, sier Dagfinn Høybråten til Bergens Tidende. Han gikk av som arbeids- og sosialminister mandag denne uken, og har vært en av pådriverne for den nye loven.

– Gode tiltak for viktige arbeidstakergrupper blir dermed skjøvet ut i tid, legger Høybråten til.

Tiltaktene som vil bli utsatt i påvente av ny arbeidsmiljølov er blant annet:

  • Fortrinnsrett for deltidsansatte.
  • Forbud mot diskriminering av midlertidig ansatte og deltidsansatte.
  • Utvidet oppsigelsesvern ved sykdom.
  • Rett til fleksibel arbeidstid.
  • Rett til fritak for nattarbeid.
  • Utvidet plikt for arbeidsgiver til å informere og drøfte viktige forhold med tillitsvalgte i store virksomheter.– At loven nå blir stoppet, er synd. Særlig for deltidsansatte, som har sett frem til en ny lov som skulle gi dem styrkede rettigheter, sier Høybråten.

Kan bli ett år forsinket Stoltenberg-regjeringen har formelt to muligheter til å hindre at loven trer i kraft over nyttår. De kan enten fremme en sak for Kongen i statsråd, hvor det foreslås at ikrafttredelsen utsettes. Eller de kan fremme en odelstingsproposisjon for Stortinget med forslag om utsettelse.

Deretter må regjeringen lage et nytt lovforslag med nytt innhold på de punktene de ønsker å forandre. Uavhengig om lovforslaget blir sendt på høring eller ikke, må den til ny behandling i Stortinget.

– I verste fall kan en ny lov bli forsinket med et helt år, mener Høybråten.

Han håper nå at de rød-grønne vil la arbeidsmiljøloven tre i kraft som planlagt, og så eventuelt komme med endringsforslag senere i perioden.

– De står uansett overfor et betydelig dilemma, mener Høybråten.

SCANPIX