1. juli-kommisjonen kritiserer politiets koordinering og IKT-verktøyene som politiet har tilgjengelig. Justisdepartementet og politiledelsen visste om svakhetene, skriver den.

Politiaksjonen på Utøya var svakt koordinert og tok derfor lengre tid enn nødvendig, skriver kommisjonen.

Den beskriver situasjonen 22. juli slik: «Den underbemannede operasjonssentralen, som etter planen skal lede og koordinere, ble overlesset med telefoner. Kommunikasjonsproblemer gjorde at ressursene ikke fant hverandre. Uformell språkbruk og avvik fra grunnleggende krav til presis kommunikasjon i krise bidro til å gjøre en dårlig sambandssituasjon ekstra utfordrende.»

Kastet vekk tid på telefonen

Samtidig er kommisjonen sterkt kritisk til hvilke verktøy politiet har tilgjengelig i en så omfattende krisesituasjon.

«Politiet måtte ty til telefonisk varsling og mobilisering av personell. Verdifull tid ble tatt bort fra arbeid med situasjonsanalyse og styring av operasjonene», heter det.

Kommisjonen viser til at Oslo kommunes beredskapsetat hadde etablert SMS-varsling, som krevde liten innsats og raskt ga stort oppmøte.

Manglende IKT-systemer fikk alvorlige følger da beredskapstroppen var på vei til Utøya:

«Svakt lokalt samband og manglende dekning av nødnett medvirket til å tillate at misforståelsen om oppmøtested kunne oppstå. Politiet hadde ikke tilgang til selv den enkleste teknologi for å kunne sende skriftlig oppmøteinformasjon til personell og tjenestebiler. De fleste av beredskapstroppens biler hadde ikke elektroniske kart», skriver kommisjonen.

Visste om svakhetene

Kommisjonen er også krystallklar når den plasserer ansvaret for de dårlige IKT-løsningene:

«Gjennom nesten ti år med egenevalueringer, revisjoner og konsulentrapporter er de store svakhetene ved politietatens IKT-løsninger godt kjent for ledelsen både i politiet og i Justis— og beredskapsdepartementet».

Kritikken rammer både daværende politidirektør Ingelin Killengreen og tidligere justisminister Knut Storberget. Begge har siden sluttet i sine stillinger, men Killengreen gikk til en ny jobb i Fornyingsdepartementet!

Hva mener du om kritikken?

20120813DEG0332.jpg
GORM K. GAARE