Det fremgår av en analyse fra Statistisk sentralbyrå der forskerne, Kjell Arne Brekke og Dag Einar Sommervoll, tar for seg det paradoksale i at boligkjøp fremstår som uoppnåelig eller meget problematisk i et land som har hatt en eventyrlig økonomisk vekst.

Konklusjonen de to kommer til er at prisen per kvadratmeter i eneboliger har økt med drøyt 60 prosent de siste 40 år, mens den realdisponible inntekten i samme periode er om lag 3-doblet. For leiligheter har prisen i faste kroner blitt doblet, mens altså realinntekten er 3-doblet.

Økt standard

Det betyr at selv om boligene er blitt dyrere per kvadratmeter, krever kjøp av en kvadratmeter en mindre andel av vår disponible inntekt i dag enn i 1960.

Den reelle kostnaden ved bygging av boliger er økt, men det skyldes ikke bare lønnskostnadene i bygg og anleggssektoren. En betydelig del av kostnadsøkningen er knyttet til en generell standardheving, går det fram av SSBs tall. Gjennomgangen av materialet har vist forskerne at det har vært en dramatisk heving av boligstandarden. Husholdningsstørrelsen er blitt stadig mindre samtidig som en stadig større andel av husholdningene er bosatt i større byer.

Når så mange ønsker å etablere seg i byene hjelper det derfor ikke at alle er blitt så mye rikere.

Bortskjemt?

Forskerne reiser derfor spørsmålet om nye generasjoner rett og slett er bortskjemt.

Svaret er at det heller ikke på boligsektoren er rimelig å sammenligne forhold før og nå. Hvorvidt vi opplever boligen trang eller romslig, om vi er blitt for godt vant eller skal ha en bolig i stil med selvbildet, er etter forskernes oppfatning et spørsmål om hvor relevant det er å sammenligne med andres boligkonsum.

En av de mange tabellene i analysen viser hvordan utviklingen av boligforbruket har vært gjennom andre halvdel av forrige århundre.

I 1950 hadde 42 prosent av husholdningene mer enn en person bosatt per rom. I 1970 var tallet nede i 18 prosent og i 1990 var det bare 5 prosent av husstandene som bodde så tett at det var mer enn en person for hvert rom i leiligheten.

Tilsvarende tall for år 2000 er ikke tatt med.

Flytter hjemmefra

En vesentlig årsak til det forskerne kaller et paradoks på boligmarkedet er at familiestrukturen har endret seg så sterkt.

I 1950 var det bare 5 prosent av ungdom mellom 20 og 30 år som hadde eget bosted før de giftet seg. Tilsvarende tall i dag ligger rundt 50 prosent etter at utviklingen på 1990-tallet gikk litt i revers.

SSBs analyse gir ingen svar på hvordan det skal bli rimeligere for unge å etablere seg i egen bolig. Paradokset som ligger i at den veldige veksten i kjøpekraft ikke har gjort det lettere å etablere seg, forsterkes imidlertid ved at nordmenn mer enn andre eier sin bolig. Et sterkere innslag av leietakere ville ha endret situasjonen.

(NTB)