Kofa er administrativt underlagt Konkurransetilsynet og flyttet fra Oslo til Bergen ved årsskiftet.

— Med så lang behandlingstid er legitimiteten for hele nemnda truet, sier advokatfullmektig Leiv Olav Sunde. Han har offentlig anskaffelser som spesialområde hos advokatfirmaet DLA Nordic.

— Problemet er at nemnda har altfor lite ressurser i forhold til antall saker de skal behandle. Og når saksbehandlingstiden nærmer seg ett år for enkelte saker, har den knapt noen praktisk funksjon, mener Sunde. Gjennomsnittlig behandlingstid for kontrakter som allerede er inngått, var på 224 dager.

Klagenemnda skriver selv i årsrapporten for i fjor at «Klagenemnda betrakter derfor saksbehandlingstiden som et problem som er i ferd med å gå ut over klagenemndas legitimitet».

Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) forbereder en evaluering av Kofa i løpet av året og vil ikke stille opp med mer ressurser før den er klar.

Skulle være rask

Leiv Olav Sunde minner om at hele hensikten med klagenemnda var å avlaste domstolene med en billig og rask saksbehandling. I tillegg bidrar nemnda til et lavere konfliktnivå.

— Men det er altså blitt langt flere saker enn man forventet. Arbeidsmengden til sekretariatet står derfor ikke i forhold til ressursene de har. Dette blir svært utilfredsstillende for leverandørene, samtidig som læreeffekten av Kofas avgjørelser blir borte, når dommene kommer så lenge i ettertid, sier Sunde.

Motvirke korrupsjon

Grande Røys har på sin side valgt å konsentrere seg om helt andre sider ved offentlige innkjøp. Rett før påske innførte hun helt nye sanksjoner overfor kommuner og offentlige foretak som bryter innkjøpsreglene. Innkjøp som nå skjer uten konkurranse og i strid med regelverket blir straffet med et gebyr på inntil 15 prosent av innkjøpets verdi. Formålet er å motvirke kameraderi og korrupsjon, hevder statsråden.

De nye forskriftene som kommer med disse sanksjonene skal også åpne for mer moderne innkjøpsprosesser der alle innkjøp nå kan gjøres elektronisk.

Grande Røys har også innført et rettsgebyr på 845 kroner for hver klage som skal behandles i nemnda.

I fjor ble den nasjonale beløpsgrensen for innkjøp som kommer inn under regelverket, hevet fra 200.000 til 500.000 kroner.