JØRN-ARNE TOMASGARD

— Vi må svare på spørsmål som «når tror du pasienten er frisk?». Jeg er ikke Gudfader. Hva skal jeg skrive på slike dumme spørsmål? undrer legen i Damsgårdsveien.

— Skriver vi en sykmelding, er pasienten syk. Vanskeligere kan det ikke være, sier Kolman.

Han forteller om store forsinkelser for pasientene i går på grunn av merarbeid som den nye ordningen medførte.

— Dette er mye ekstraarbeid for oss, arbeid som skulle vært gjort av trygdeetaten. Det er en livsfarlig utvikling i systemet at trygdeetaten bare kontrollerer. Men hvem kontrollerer trygdeetaten? undrer Kolman.

I de nye reglene vedsykmelding som ble innført fra i går, trues legene med at de mister retten til å skrive legeerklæringer for trygdeytelser, hvis de ikke gjør som de får beskjed om.

- Har fjernet diagnoser

Kolman mener trygdeetaten med et pennestrøk har fjernet medisinske diagnoser.

— For eksempel finnes det ifølge trygdeetaten ikke lenger noe som heter eksem. Hva skal jeg skrive, hudsykdom? I Norge finnes nå ikke lenger diagnoser som finnes i resten av verden, sier legen.

Kolman hevdet at han har støtte fra mange forbannete leger. Ved Den norske lægeforening fikk vi bekreftet at det i går var pågang fra leger som ville lufte sin frustrasjon over den nye ordningen.

Kolman har polsk opprinnelse og svensk bakgrunn, men forteller at han har vært lege i Norge i 11 år.

Den nye sykmeldingsordningen er vedtatt av Stortinget etter forslag fra regjeringen. Formålet er å få ned sykefraværet, og lovendringen er en oppfølging av avtalen om.

Presses til aktivitet

Hovedpunktene i den nye loven er:

n Sykmeldingsattesten erstattes av en medisinsk vurdering av arbeidsmuligheter ved sykdom. Det skal tungtveiende medisinske grunner til for at en person skal være borte fra arbeid.

n Innføring av et aktivitetskrav for å få rett til sykepenger. Den sykmeldte skal så tidlig som mulig prøve seg i arbeidsrelaterte aktiviteter, enten med gradert sykmelding eller aktiv sykmelding.

n Ved sykmelding utover åtte uker skal legen sende en utvidet legeerklæring. Sykepengene stoppes hvis ikke legeerklæringen bekrefter sykdom.

n Er en arbeidstaker fortsatt sykmeldt, skal trygdeetaten senest etter 12 uker spørre etter oppfølgingsplanen som arbeidsgiveren skal utarbeide i samarbeid med arbeidstakeren. Hvis arbeidsgiver ikke gjør dette, kan trygdeetaten ilegge en tvangsmulkt.n Forpersoner som ikke har et arbeidsforhold, skal trygdekontoret senest ved 12 ukers sykmelding vurdere om de medisinske vilkår er oppfylt, vurdere tiltak og fatte et skriftlig vedtak.n Aktiv sykmelding skal forbeholdes tilfeller der den sykmeldte ikke kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver. Dersom den sykmeldte kan utføre en del av sine vanlige arbeidsoppgaver, skal det brukes gradert sykmelding.

<b>MISFORNØYD: </b>- Den nye sykmeldingsordningen fører til at jeg ikke kan jobbe slik jeg vil jobbe. Den har påført oss leger masse ekstraarbeid som skulle vært gjort av trygdeetaten, mener Jack Kolman.<br/>FOTO: KNUT STRAND