Mens ventetidene på de somatiske sykehusene har gått opp etter at staten ble sykehuseier, har det motsatte skjedd innen psykiatrien.

— Dette er et elendig resultat, slo Høybråten fast. Neste år forlanger han at produktiviteten innen psykiatrien blir økt med minst 50 prosent.

Da helseministeren gjorde opp status for sykehusreformens første år, la han ikke fingrene imellom da han karakteriserte effektiviteten innenfor denne delen av sykehusbehandlingen.

De ansatte på de psykiatriske sykehusene må begynne å behandle mer, og holde færre møter.

— Jeg kan ikke forstå hvorfor dette ikke er mulig, sa Høybråten.

Han nevnte spesielt Italia. Der har man også bygd ut og satset på et desentralisert behandlingssystem.

— Der behandler psykiaterne gjennomsnittlig 5 til 7 pasienter daglig. Jeg forventer at norsk psykiatri skal gjøre det samme, sa Høybråten.

Ellers var oppsummeringen preget av mye skryt over hvor godt staten er kommet i gang som sykehuseier. Høybråten hadde tatt med de to flinkeste guttene i klassen til å vise hvilke resultater som er oppnådd siden staten overtok sykehusdriften.

Administrerende direktør i Helse-Sør, Steinar Stokke, kunne vise til at i hans region er driften strammet inn med 250 millioner kroner. Det har skjedd samtidig som man innen somatikken har hatt en vekst i antall behandlinger på vel 3 prosent.

Administrende direktør Paul Hellandsvik i Helse-Midt-Norge, ledet utvalget som utredet sykehusreformen. Kraftig opprydding i ventelistene har ført til at ventetiden er blitt kraftig redusert for enkelte planlagte behandlinger.